Många pensionsavgångar och dålig nyrekrytering av unga läkare till distriktsläkaryrket har varit en väl synlig, och oroväckande, trend för Distriktsläkarföreningen. Och läget kommer troligen att förvärras, visar en nyligen gjord brevenkät. Frågor skickades till 500 medlemmar som är 55 år eller äldre, varav 87 procent svarade, med syftet att undersöka hur äldre distriktsläkare planerar att arbeta fram till pensionen. Resultatet visar att 60 procent av distriktsläkarna arbetar heltid, en klar minskning jämfört med läkarföreningens undersökning 1998, då hela 80 procent arbetade heltid. I enkäten anger de äldre läkarna också skälen till att de gått ned i arbetstid: den höga arbetsbelastningen och ledarskapet i sjukvården.


– Läkarna är kritiska mot ledarskapet lokalt på vårdcentralen och det politiska ledarskapet i landstinget. Man ger befolkningen höga förväntningar på tillgänglighet samtidigt som resurserna inte räcker, ett uppdrag som man som läkare upplever att man inte klarar av, säger Benny Ståhlberg, ordförande i DLF.


Han är inte förvånad över de angivna svaren, liknande kritik från läkare framkommer i andra undersökningar, till exempel en stafettläkarenkät från DLF.


Benny Ståhlberg ser resultatet som en tydlig signal att många upplever problem på arbetsplatsen. Ett exempel är att så många som 31 procent av läkarna avser att gå ned ytterligare i arbetstid före 65 års ålder och 17 procent vill sluta arbeta helt före pensionen. Och av hela läkargruppen är det bara 46 procent som planerar att arbeta oförändrat fram till pensionsåldern.
– Bristen är alltså ännu större än vi befarat, säger Benny Ståhlberg.


Däremot kan två tredjedelar »tänka sig att arbeta efter 65 års ålder«, och här anger många ändrade arbetsförhållanden som arbetsbelastning, bra ledarskap, jourbefrielse och ökad semester som viktiga förändringar.


Benny Ståhlberg tycker att arbetsgivarna måste bli bättre på att anpassa innehållet i arbetet för de äldre läkarna.
–Ta väl hand om den äldre arbetskraften. Ge dem flexibla arbetstider och minska på jourarbetet.