I nådens år 2007 utgick från kejsar Asplund ett påbud att hela läkarkåren må ikläda sig smurfdress eller pyjamas ity att de ej månde kontaminera eller låta sig kontamineras av folket.
Hans eminenser utfärdade riktlinjer som upphävde förordningarna om heltäckande dress och rökelse från pestens ofärdsår och regelverket från förra seklet om att bemöta akuta och gynekologiska fall med visir.

Skämt åsido
På grund av frikostig antibiotikaanvändning har resistens utvecklats, vilket gör att vi i framtiden kan komma att stå maktlösa mot tidigare lättbehandlade infektioner, men de nu aktuella riktlinjerna saknar evidens för implementering inom stora delar av vården.

Hälsoekonomiska prioriteringar
Vi lever i en värld av prioriteringar och hälsoekonomiska överväganden. Vi måste hushålla med resurser. Att då i onödan påtvinga den öppna vården stora kostnader för verkningslösa insatser, när stora patientgrupper inte får tillgång till bästa behandling inom rimlig tid, är slöseri, och ett tungt ansvar vilar på beslutsfattarna. Vem tar detta ansvar?
Det är förvånande att Socialstyrelsen inte kan presentera evidens för sina riktlinjer, att det inte presenteras ekonomiska beräkningar för åtgärderna, och att de som skrivit riktlinjerna inte har förmåga att sätta in dessa i ett samhälleligt perspektiv och t ex skilja vården på en avdelning för svårt sjuka från verksamheten vid en mottagning för kontroll av synskärpa hos friska vuxna.

Socialstyrelsens trovärdighet
Efter vårens debatt (1, 2) och de lokala åtgärder som har börjat införas är vi många som ställer oss frågande. Är det inte längre aktuellt med evidensbaserade riktlinjer? Är det inte aktuellt att överväga hälsoekonomiska konsekvenser och prioritera därefter? Är det verkligen inköp av kläder och dyr tvättlogistik vi ska satsa på i primärvården, när det gäller att hindra framväxten och spridningen av resistenta bakterier? Borde inte riktlinjer och åtgärdsförslag tas fram i samråd med kompetens från det område som ska utsättas för riktlinjerna? Då hade vi tillsammans kunnat verka för en satsning på förbättrad hygien och minskad smittspridning inom vården.