De fyra facken känner stor oro inför det planerade beslutet om att bygga det nya universitetssjukhuset i Solna, skriver de gemensamt i ett brev till landstingsledningen den 5 december.
Sedan den så kallade 3S-utredningen, som sjukhusplanerna baseras på, gjordes, har en rad beslut tagits som kommer att förändra vårdstrukturen i landstinget ”på ett genomgripande sätt”. Det handlar bland annat om Vårdval Stockholm och det fria patientvalet, som införs vid årsskiftet. Att bygga det nya sjukhuset utan att beskriva den roll sjukhuset får i den nya strukturen är ”förhastat och oansvarigt”.
Det finns flera skäl att avvakta med beslutet, som enligt planerna ska tas i landstingsstyrelsen den 22 januari och i fullmäktige den 12 februari, anser facken.
– Man bör göra en ny bedömning av om huset passar den nya vårdverkligheten, säger Saco-företrädaren Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Det nuvarande sjukhuset i Solna har drygt 900 vårdplatser. Det nya ska enligt planerna byggas för endast 600 platser. Närmare en fjärdedel av dem, en ovanligt stor andel, ska vara intensivvårdsplatser. De fyra facken ifrågasätter om det totala antalet vårdplatser och andelen intensivvårdsplatser motsvarar ett framtida behov.
– Vi har svårt att se att det räcker med tanke på att Stockholm växer med cirka 30 000 invånare per år.
De fyra facken efterlyser också en beskrivning av konsekvenserna för såväl patienter som personal av de stora ingrepp som själva byggnationen under lång tid kommer att innebära.
Dessutom kräver facken att landstinget överväger om den planerade funktionsupphandlingen är den mest optimala formen att beställa byggnationen. En sådan modell kan innebära att en privataktör bygger sjukhuset och att landstinget hyr det.
– Finansieringsmodellen är inte utredd, klar och förankrad, säger Thomas Flodin.
De fyra facken kräver också representation i den särskilda nämnd som ska tillsättas för byggnationen.
Stig Nyman (kd), ordförande i landstingets FoUU-utskott:
– Jag bedömer inte de kraven som skäl för att skjuta upp beslutet. Alla frågor finns redan med, säger han.
Exakt dimensionering och fördelning mellan kliniker ska inte läggas fast förrän 2010, säger han. Sjukhuset ska vara flexibelt.
– Vi inriktar oss på enpatientsrum. I händelse av en stor katastrof kan man utan större besvär lägga två patienter i samma rum. I dag vet vi inte vad som krävs. Vi kommer sannolikt inte ha några klinikgränser.
– Funktionsupphandling är en bra modell, säger Stig Nyman, som hoppas på att ett inriktningsbeslut tas i februari.

Också landstingsrevisorerna kräver bättre underlag. I en rapport påpekar de att förhållanden ändrats sedan 3S-utredningen. Dessutom saknades analyser utifrån befolkningsperspektiv och medicinsk utveckling till stor del redan i 3S-utredningen, enligt revisorerna. Landstingets egen vårdplatsutredning har också visat att vårdplatserna redan idag är för få. I beslut den 4 december fattade landstingsstyrelsen dock beslut om att gå vidare enligt planerna.
– Det betyder inte att vi måste vara överens med dem. Men vi har med de aspekterna, säger Stig Nyman.