Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som behandlas med antiepileptika. FDA bedömer att detta gäller hela gruppen antiepileptika. Även patienter som använder dessa läkemedel mot andra sjukdomar än epilepsi, såsom bipolär sjukdom och migrän, omfattas av varningen. Frågan är under utredning även vid den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA).


Läkemedelsverket vill framhäva att frågeställningen inte är ny. I Sverige marknadsförs tio av de elva preparat (karbamazepin, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, pregabalin, tiagabin, topiramat, valproinsyra, zonisamid) som ingår i FDAs analys. För samtliga anger produktresumén att depression eller annan allvarlig psykisk störning kan förekomma som biverkning. För fyra av preparaten finns även varning för ökad risk för självmordstankar eller självmordsbeteende.


FDA har genomfört en analys av data från placebokontrollerade kliniska prövningar från alla tillverkare av antiepileptiska läkemedel. Sammanlagt har 199 studier avseende elva olika läkemedel ingått. Studierna omfattar totalt 27 863 patienter som fått behandling med läkemedlen i fråga och 16 029 som fått placebo.


Analysen visade att den relativa risken för suicidtankar och suicidalt beteende med de elva läkemedlen var ungefär fördubblad men att den absoluta riskökningen var mycket låg (0,22 procent av de placebobehandlade jämfört med 0,43 procent av de läkemedelsbehandlade). Denna riskökning motsvarar 2,1 fler per 1 000 patienter i de läkemedelsbehandlade grupperna jämfört med patienterna i placebogrupperna.


Läkemedelsverket har på sin webbplats informerat om FDAs varning och avråder bestämt patienter från att på egen hand sätta ut eller förändra doseringen av läkemedel mot epilepsi.