Läkarföreningen har nyligen skickat ut en enkät bland 1 200 medlemmar för att undersöka pensionsplanerna i den åldrande läkargruppen. Syftet med enkäten var också att ta reda på hur läkarna förhåller sig till att regeringens väntade proposition om att återinföra ersättningsetablering är uppskjuten. Detta på grund av att EU-kommissionen ifrågasatt rätten till ersättningsetablering, som kan strida mot EU-fördraget om fri konkurrens.

Kerstin Engervall, vice ordförande i Privatläkarföreningen, har analyserat svaren i enkäten – och ser en dyster utveckling. Om rätten till ersättningsetablering av läkare inte införs befarar hon att en stor del av privatläkarkåren kommer att försvinna.
– Enkäten visar att inom två år är det 400 privatläkare som planerar att stänga sina mottagningar av åldersskäl. Inom tio år finns bara en femtedel av läkarna kvar. Vår enkät är ett sätt att peka på hur gammal kåren är och vilka problem vi får om ersättningsetablering uteblir, säger Engervall.
Enligt henne kommer miljontals besök att behöva flyttas till den redan överlastade offentliga vården, om privatläkarmottagningarna inte får leva vidare.

Men EU ifrågasätter även den nationella taxan, och landstingens modell med tilldelning av s k samverkansavtal. Enkäten visar att nästan sju av tio läkare arbetar enligt den nationella taxan, med eller utan ett vårdavtal med landstinget. När taxan nu hotas av den uppkomna situationen, sätter Privatläkarföreningen sitt hopp till regeringen, som sagt att den vill slå vakt om systemet. EUs kritik har varit att många läkare gått på långa avtal utan att konkurrensutsättas samt att avtal mellan landsting och sjukgymnast/läkare bör upphandlas för att ge största möjliga konkurrensneutralitet och transparens. Socialdepartementet har i tidigare svar till EU-kommissionen hänvisat till Regeringsrättens utslag att samverkansavtal mellan landsting och privatläkare kan tecknas utan upphandling. Departementet kommer med ett nytt svar till EU den 22 februari.

Både regeringen och Läkarförbundet tror dock att systemet med ersättningsetablering i framtiden kan behöva förändras i någon mån, till exempel genom att konkurrensutsätta även läkare på den nationella taxan.