Studien omfattar hjärtstillestånd som drabbat vuxna sjukhusvårdade individer vid 507 sjukhus i USA. Den studerade perioden är januari 2000 till februari 2007. Genom att studera journaler över när stilleståndet inträffade har risker att avlida givet tidpunkt på dygnet och veckodag beräknats. Dag- och kvällstid har definierats som klockan 07.00 till 22.59. Nattetid är således 23.00 till 06.59. Helg inträder vid 23.00 på fredag kväll och slutar klockan 06.59 på måndag morgon.

Data har inhämtats från det nationella amerikanska registret National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation. Totalt omfattar studien närmare 87 000 hjärtstillstånd. Av samtliga stillestånd inträffade 58 593, vilket motsvarar 68 procent, dag- och kvällstid. Resterande drygt 28 000 fall, vilket alltså motsvarar 32 procent, skedde på natten. Bland stillestånden dag/kväll skedde 74 procent på veckodagar och 26 procent på helgdagar. Motsvarande siffra för fallen av stillestånd som inträffade på natten var 72 procent för vardag och 28 procent för helg.

Överlevnaden var, samtliga veckodagar sammantaget, högre för dem som drabbats av stillestånd dag/kväll än för dem som drabbats nattetid. Andelen patienter som överlevde händelsen, och som sedan skrevs ut från sjukhuset, var 19,8 procent dag/kväll, vilket ska jämföras med 14,7 procent nattetid. Vid sidan av bättre överlevnad noterades mindre av neurologiska sequelae hos patienter som drabbades dag/kväll än hos patienter som drabbades nattetid. Bland patienterna som drabbades av stillestånd dag/kväll var överlevnaden sammantaget 15 procent högre hos dem som drabbades under veckodagar än hos dem som drabbades under helger. För de patienter som drabbades nattetid var överlevnaden bara marginellt bättre hos dem som drabbades under veckodagar än hos dem som drabbades under helger.

Orsaken till skillnaderna i överlevnad är inte känd, men att varierande tillgång på personal beroende på tid på dygnet och veckodag kan vara bidragande är knappast någon vild gissning. Författarna avstår från att ge generella rekommendationer till sjukhus baserat på studien. I stället uppmanar man alla sjukhus att se över sina rutiner kring handläggning av stillestånd och analysera om det finns brister som kan avhjälpas.