Forskning har visat att antiretroviral terapi påverkar risken för hjärt–kärlsjukdom negativt. Fokus har främst legat på läkemedel av typen proteashämmare. Men de förskrivs ofta ihop med en annan grupp HIV-läkemedel, NRTI. Och en tidigare analys har antytt att även NRTI kan öka risken för hjärtinfarkt.
I den aktuella studien undersöktes sambandet mellan risken att utveckla hjärtinfarkt och fem olika NRTI-preparat: zidovudin, stavudin, lamivudin, didanosin och abakavir. Data inhämtades från den så kallade D:A:D-studien, en observationsstudie med drygt 33 000 HIV-patienter som behandlats vid 212 kliniker i Europa, USA och Australien. Totalt omfattar studien drygt 157 000 patientår. Av studiedeltagarna drabbades 517 av hjärtinfarkt.
Det visade sig att patienter som behandlats med abakavir och didanosin löpte en ökad infarktrisk. För abakavirbehandlade var risken ökad med 90 procent, och för didanosinbehandlade var ökningen 49 procent. Riskökningen står sig även efter att författarna justerade för andra kardiovaskulära riskfaktorer.
För övriga NRTI-preparat noterades inte någon ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Intressant är att den ökade infarktrisken hos patienter som fick didanosin och abakavir noterades endast under tiden de åt medicinen samt de sex månader som följde efter att preparaten satts ut. Författarna konstaterar att man visserligen skulle kunna misstänka att det faktum att en viss patient fick det ena eller det andra NRTI-preparatet var korrelerat med patientens risk för kardiovaskulär sjukdom. Men de betonar att i så fall borde risken att drabbas av hjärtinfarkt för patienter som fick ett givet preparat inte återgå till den normala efter att preparatet satts ut.
Mekanismen genom vilken abakavir och didanosin ökar risken för hjärtinfarkt är inte känd. Här krävs mer studier, enligt forskarna, som bland annat efterfrågar vilken effekt preparaten har på kärlinflammation.
Lancet skriver i en kommentar till artikeln att det inte finns anledning för HIV-patienter med låg risk för kardiovaskulär sjukdom som behandlas med abakavir och didanosin att oroa sig då riskökningen är relativt liten i absoluta termer. Men för patienter med hög risk för kardiovaskulär sjukdom finns det däremot anledning att överväga alternativ till preparaten, menar tidskriften. Värt att notera i övrigt är att just abakavir har visat sig resultera i en gynnsam lipidprofil, vilket kan ha resulterat i att fler patienter med höga blodfetter, i sig givetvis en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, behandlats med preparatet.
Författarna är förvånade över resultaten. Tidigare studier har kopplat stavudin och zidovudin till ökad risk för dyslipidemi respektive insulinresistens. Men för dessa preparat noterades inte någon ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt i den aktuella studien. I stället noterades alltså en ökad infarktrisk för två andra NRTI-preparat, abakavir och didanosin som, till skillnad från stavudin och zidovudin, tidigare inte troddes ha någon substantiell påverkan på metabola faktorer. NRTI-preparat är en av flera läkemedelsklasser som används mot HIV. Preparaten är alla verksamma genom att inhibera enzymet omvänt transkriptas vilket leder till att HIV-viruset, som ju är ett RNA-virus, inte kan skapa nytt DNA.

Lancet. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60423-7