Varken en medelstark glukokortikoidkräm som Locoid eller en extra stark som Dermovat har någon kliniskt relevant effekt på inflammatoriska solskador som svullnad och rodnad under det första dygnet. Det visar en dansk randomiserad, dubbelblindstudie som publiceras i tidskriften Archives of Dermatology. Resultatet är något förvånande eftersom kortikosteroider normalt är förstahandsbehandling vid solskador.
De danska forskarna vid Bispebjergs sjukhus i Köpenhamn studerade effekten på 20 solkänsliga friska frivilliga. På varje försökspersons rygg markerades sex ytor som behandlades antingen med Locoid eller med Dermovat. På två av ytorna applicerades krämerna 30 minuter före UV-exponering, som en kontroll. Behandling av solskadorna med de båda preparaten skedde sedan på två ytor sex timmar efter, och på två ytor 23 timmar efter, UV-exponeringen för att imitera ett sannolikt verkligt förlopp. Vilken kräm som användes på vilken yta var randomiserat och blindat både för försökspersonerna och för försöksledaren som bedömde effekten.
Försökspersonerna exponerades för en individuellt anpassad dos UV-B-strålning som gav en synlig svullnad. Effekten av behandlingarna utvärderades vid två tillfällen efter applicering, en gång efter en timme och en gång efter 18 timmar.
Endast den extra starka steroiden Dermovat given 30 minuter före exponeringen gav någon kliniskt relevant lindring av svullnaden och rodnaden. Detta resultat var detsamma oavsett graden av svullnad hos försökspersonen.
Forskarna drar slutsatsen att behandling med kortikosteroid sex eller 23 timmar efter en solskada inte dämpar den akuta inflammatoriska skadan på ett kliniskt relevant sätt oavsett svårighetsgraden på solskadan. En möjlig förklaring kan enligt författarna vara att cellernas funktion är så skadad av UV-strålningen att kortikosteroiderna inte kan utöva sin normala antiinflammatoriska funktion.
Forskarna undersökte inte effekten av kortikosteroid på symtom som sveda eller klåda, och de poängterar även att en tidigare studie har visat att återhämtningstiden efter en solskada var kortare vid upprepad behandling med kortison två gånger om dagen, men effekten syntes först vid fjärde till femte dagen.

Arch Dermatol. 2008;144(5):620-4.