I delbetänkandet Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) föreslår Utredningen om patientens rätt att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalsystem i primärvården. Vårdvalet ska ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare och vårdgivarna ska fritt kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare. Remisstiden för betänkandet utlöper den 8 augusti.
Medan många landsting välkomnar vårdval, så är tveksamheten stor inför lagstiftning.
– Vi kommer att säga nej till en lagstiftning, sade Henrik Hammar (m), landstingsråd i Region Skåne och ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation, vid ett frukostseminarium i Visby arrangerat av Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv och Praktikertjänst.

Per-Olof Jacobsson (c), ordförande i Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd, instämde:
– Vi vill ha så lite tyglar som möjligt.
Hammar och Jacobsson är för vårdval, men anser att det måste vara upp till landstingen själva att bestämma tajmningen för att en hållbar lösning ska kunna uppnås.
– Allting är inte förkastligt som kommer uppifrån, men eftersom det är frågan om ett paradigmskifte så vädjar jag om att man går varsamt fram, säger Henrik Hammar, som också framhåller att ”man måste tänka i närsjukvårdstermer och lämna tanken på primärvården”.
Men regeringen avser att hålla fast vid de ursprungliga planerna.
– Från årsskiftet 2009/2010 ska vårdvalet vara på plats i hela landet. Det är den tidplan vi hoppas på i dag, svarade statsekreterare Karin Johansson (kd).
Från näringslivets sida anser man det viktigt att det blir en nationell lagstiftning, inte minst för att få tillgång till regioner som i dag har låg andel privat vård.
– Det är där en lagstiftning behövs, så att inte utvecklingen hindras av politiska skäl, kommenterade Carola Lemne, VD på Praktikertjänst.
Skånes moderate regionordförande nämnde ett Norrlandslandsting, styrt av en s-, v- och mp-koalition, som ett exempel på en region där man funnit politiskt robusta lösningar.
– Jämtland har varit föredömligt genom att plocka fram en modell som gör att politiken kan ställa upp oavsett färg på styret. Det är en trendförändring i hälso- och sjukvården som pågår i landet, säger Henrik Hammar.
I Jämtland har man sedan ett par år tillbaka infört ”intraprenad” på ett par ställen i primärvården.
– Det är en ”entreprenad light”, en verksamhet som ingår i landstinget, men med långsiktiga avtal och regler om rättigheter och skyldigheter, berättar Jämtlands oppositionsråd, Marianne Larm Svensson (c), för Läkartidningen
– Vi i alliansen skriver ett eget remissvar där vi förordar en lagstiftning, eftersom vi behöver statsmakternas hjälp. Men vi trycker särskilt på kollektivavtal när landstingen tecknar avtal, säger Marianne Larm-Svensson.
Monalisa Norrman (v), landstingsråd i Jämtland:
– Vi ska se över finansieringssystemen under hösten, det arbetet har vi ännu inte påbörjat, och vi har inget på gång i termer av vårdval. Majoriteten i Jämtland har ingen som helst ambition att införa vårdval. Men blir det en lag så måste vi följa den, även om det är djupt fel att lagstifta om hälso- och sjukvården som är ett politiskt system.