Det är »glädjande och en början«. Så kommenterar Läkarförbundet förslaget om ökade fortbildningsanslag på förbundets webbplats, slf.se. Läkare med utländsk utbildning kom i kläm då resurserna till de arbetsmarknadspolitiska programmen för språkutbildning och förberedande utbildning inför kunskapsprovet skars ner för några år sedan, enligt Läkarförbundet, som dock påpekar att ytterligare medel behövs.
Vägen till legitimation för läkare med utbildning från ett land utanför EES är i dag lång, enligt budgetpropositionen. Regeringen vill därför införa en ny erkännandeordning under 2009. Ett förslag som har remissbehandlats finns i en departementspromemoria (Ds 2007:45).

Budgetpropositionen innehåller också följande förslag:

• Sjukskrivningsmiljarden förlängs. Den så kallade sjukskrivningsmiljarden, som ska stimulera landstingen att arbeta med sjukskrivningsprocessen, förlängs med en miljard kronor per år från år 2010.

• Inspektionen över socialförsäkringen, ISF, en ny myndighet, bildas den 1 juli 2009. Myndigheten ska utöva tillsyn och bedriva effektivitetsgranskning på socialförsäkringsområdet.

• Försäkringskassans anslag ökas med 250 miljoner kronor 2008 och 250 miljoner kronor 2009. Tillskottet ska täcka ökade administrationskostnader apropå den så kallade rehabkedjan och andra förändringar på sjukförsäkringsområdet.

• Pneumokockvaccin. 150 miljoner kronor per år under 2009–2012 och sedan 120 miljoner kronor om året föreslås för att finansiera överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att pneumokockvaccin ska ingå i det nationella vaccinprogrammet för barn.

• Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen, aviserar regeringen. Barnperspektivet ska stärkas. 30 miljoner kronor per år från och med 2009 anslås. Sammanslagningen ska bidra till att tydliggöra svagheter i vårdkedjan mellan kommuner och landsting.

• 110 nya platser på läkarutbildningen, se http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=10213

• De statliga forskningsanslagen ökar, och medicin är ett prioriterat område, se http://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10186

• Kömiljarden. En miljard per år för 2009, 2010 och 2011 anslås, och medlen ska betalas ut till landsting som uppfyller vårdgarantin. Regeringen vill under hösten 2008 sluta ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om de kriterier som ska gälla för utbetalning, se även http://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10230

• 2,7 miljarder kronor föreslås till förbättringar inom psykiatrisk vård. Satsningen är inte tillräcklig, anser bland andra Svensk psykiatrisk förening, se http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=10233

• Regeringen planerar att tillsätta en särskild utredning om papperslösas rätt till hälso- och sjukvård. Utredaren ska fästa särskild vikt vid barns behov.

• Värdighetsutredningens förslag, bland annat en nationell, lagreglerad värdegrund inom äldreomsorgen, ska införas. 2009 avsätts 30 miljoner kronor, 2010 avsätts 90 miljoner kronor och 2011 avsätts 80 miljoner kronor.

• Inga pengar till gratis folsyra. Livsmedelsverket hade föreslagit anslag till gratis folsyratabletter, men något sådant fanns inte i budgeten. I stället ska Livsmedelsverket och Socialstyrelsen satsa på en gemensam informationskampanj för att få kvinnor i barnafödande ålder att ta folsyratillskott, enligt de två myndigheterna.