Reumatiker har vid varje given tidpunkt en högre risk att avlida än normalbefolkningen. Särskilt vanligt bland reumatiker är dödsfall i hjärt–kärlsjukdom, infektioner och vissa cancerformer. De svenska registren över anti-TNF-behandlade reumatiker ger en unik möjlighet att följa upp hur det går för de patienter som får dessa nya biologiska läkemedel.
Lennart T Jacobsson, professor i reumatologi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö har gjort 7–8-års uppföljningar av det svenska registret ARTIS, där drygt 6 400 reumatiker som börjat med biologiska läkemedel finns registrerade, och jämfört det med det svenska registret för tidig reumatoid artrit där alla drygt 67 000 reumatiker från 1964 finns registrerade.
På en poster på den pågående riksstämman kan han visa att reumatiker som behandlas med TNF-alfahämmare, som dämpar den autoinflammatoriska sjukdomen, minskar sin risk att avlida jämfört med reumatiker som inte behandlas med TNF-alfahämmare. Den relativa riskminskningen i dödlighet var 15 procent.
Jämfört med en normalbefolkning har anti-TNF-behandlade reumatiker dock fortfarande 57 procents förhöjd risk att avlida.
På en annan poster kan Lennart T Jacobsson och hans forskargrupp visa att anti-TNF-alfabehandling minskar risken för hjärt–kärlhändelser med cirka 20 procent för kvinnor och för dem som svarar bra på behandlingen, jämfört med reumatiker som inte behandlats med TNF-alfahämmare. Det var dock ingen skillnad i risken för hjärtinfarkt eller stroke. Totalt och för män sågs ingen minskad förekomst av hjärt–kärlhändelser, men heller ingen ökning, varför Lennart T Jacobssons slutsats är att behandlingen inte är en riskfaktor för hjärt–kärlhändelser utan att den kan ha en skyddande effekt i vissa patientgrupper.

Läs mer:

Se abstrakt på Läkaresällskapets webbplats, www.sls.se . Reumatologi: Poster 12 Anti-TNF therapy and risk of death up to 8 years after treatment start. Results from the Swedish biologics register (Artis) och Poster 13 Anti-TNF therapy in RA and risk of acute myocardial infarction (AMI), stroke and any cardiovascular (CVD) events up to 7 years after treatment start.