Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för strokesjukvården presenterades i en preliminär version på torsdagen den 12 februari tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLVs, beslut om ändrade subventioner av lipidsänkare.
– Sammantaget skulle förbättringarna vi föreslår i de nya riktlinjerna kosta hälso- och sjukvården 60 miljoner kronor årligen. Den kostnaden täcks med lätthet upp av de resurser som kan frigöras om hälso- och sjukvården slutar slösa pengar på onödigt dyra blodfettläkemedel, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen i de två myndigheternas gemensamma pressmeddelande.
En av nyheterna i de uppdaterade riktlinjerna är att strokepatienter bör behandlas med statiner.
– Stora avgörande studier har tillkommit. Det har visat sig att statiner är lika effektivt här som i hjärtsjukvården. Tidigare har det varit oklart vilken roll statiner spelar för stokepatienter. Nu är det klart att det är en av hörnstenarna i behandlingen, säger Bo Norrving, professor i neurologi i Lund och en av experterna bakom riktlinjerna.
Samtidigt har TLV granskat läkemedel för blodfettsrubbningar och beslutat att undanta flera lipidsänkare från högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2009. TLV räknar med att det kan leda till att läkemedelskostnaderna minskar med 170 miljoner årligen. En stor del av kostnaderna kopplas till nuvarande förskrivning av Lipitor.
– Om alla patienter som i dag använder storsäljaren Lipitor i styrkan 10 mg i stället använde det billigaste alternativet skulle läkemedelskostnaden vara nästan 120 miljoner kronor lägre om året. Vi arbetar för att samhället ska få så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel och då är det inte rimligt att Lipitor i styrkan 10 mg får behålla sin subvention, säger TLVs generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund i pressmeddelandet.
Martin Forsberg, samordnare på TLV, säger:
– Att uppnå en närapå 40-procentig sänkning av LDL-kolesterolet kan kosta från 50 öre per dag med generiskt simvastatin 40 mg till 8 kronor per dag med Lipitor 10 mg.
– Vi har inte funnit belägg för skillnader mellan Lipitor och generiskt simvastatin i biverkningar på gruppnivå, säger Martin Forsberg.
LT: Varför har då Lipitor skrivits ut i så stor omfattning?
– En förklaring kan vara historisk. Innan patentet för simvastatin gick ut för fem år sedan såg prisbilden helt annorlunda ut. I övrigt tycker jag att du ska ställa den frågan till landstingen och läkarkåren, säger Martin Forsberg.
Lipitor i högre doser än 10 mg kommer dock att finnas kvar med begränsad subvention, för att kunna användas i de fall då patienten provat generiskt simvastatin men inte nått behandlingsmålet.
De nya rktlinjerna för strokesjukvården innehåller 180 rekommendationer varav 41 är nya. Mycket viktig kunskap har tillkommit sedan 2005 då de förra riktlinjerna gavs ut, enligt Bo Norrving.
De nya riktlinjerna betonar ytterligare vikten av tidigt ställd diagnos och tidig behandling av patient med TIA (liten propp som orsakar tillfällig syrebrist i hjärnan).
– Den akuta risken att få en stor propp efter en liten propp är mycket större än vi tidigare har trott. Genom tidig behandling under det första dygnet kan den risken minskas med upp till 80 procent.
Det handlar då bland annat om att ställa säker diagnos på sjukhus, sätta in trombocythämmare, statiner och blodtryckssänkare samt att eventuellt göra en sotningsoperation inom två veckor.
Efter en större propp är det ännu viktigare än man tidigare trott att göra trombolys så tidigt som möjligt. Att göra det inom 1,5 timme är dubbelt så effektivt som efter 3 timmar. Men nytt är också att åtgärden har effekt inom upp till 4,5 timme efter en propp.
– Vi trycker också fortsatt på att alla strokepatienter ska vårdas på strokeenheter. Att ligga på en vanlig vårdavdelning är klart sämre. Men det finns inte tillräckligt med vårdplatser i dag. Skillnaderna är stora mellan regioner och mellan sjukhus.
Minst var sjätte strokepatient i Sverige vårdas idag inte på detta sätt, enligt Bo Norrving.
Ett alternativ till sjukhusvård är för en del patienter tidig utskrivning i kombination med behandling i hemmet av multiprofessionellt stroketeam. Men det förutsätter att sådana team byggs upp, påpekar Bo Norrving.

Ändrade subventioner:

Förlorar sin subvention:
• Lipitor i styrkan 10 mg och Crestor i styrkan 5 mg
• Lescol, Lescol Depot och Pravachol
• Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom en.

Får begränsad subvention:
• Lipitor och Crestor i andra styrkor (än 10 mg respektive 5 mg)
• Ezetrol
• Questran och Questran Loc

Läs mer:


Nationella riktlinjer för strokesjukvård, Beslutstöd för prioriteringar 2009

TLV om Höga blodfetter