Ett av få undantag från den uppåtgående trenden är antibiotika, där försäljningen under 2008 sjunkit på riksnivå med 2,4 procent jämfört med 2007. Men skillnaderna mellan landstingen är fortfarande stora. Förskrivningen av antibiotika var störst i Stockholm och Skåne, 7 000 respektive knappt 6 700 definierade dygnsdoser (DDD) per tusen invånare, och lägst i Västerbotten, 5 050 DDD per tusen invånare.
Bakom den annars ökande läkemedelsförsäljningen ligger delvis en allt äldre befolkning, delvis fler nya dyrare läkemedel, till exempel immunhämmande medel och cancerläkemedel.
Kostnaderna ökade också mest – med 14 procent – inom grupp L, där läkemedel för ledgångsreumatism, transplantationer och cancerbehandling ingår. Denna läkemedelsgrupp stod för 41 procent av den totala kostnadsökningen under året och är numera den näst största läkemedelsgruppen, sett i ett kostnadsperspektiv. År 2008 stod grupp L för 16 procent av de totala läkemedelskostnaderna. De läkemedel som ökat mest inom grupp L är TNF-alfa-hämmare, immunsuppressiva medel och monoklonala antikroppar. Försäljningen av så kallade TNF-alfahämmare varierade för övrigt stort mellan olika delar av landet. I Kalmar län, Skåne och Gotland var försäljningen mer än dubbelt så stor som i Södermanland och Jämtland.
Stora kostnadsökningar sågs också inom grupperna J, infektionssjukdomar, och S, ögon och öron. Båda ökade med 10,7 procent. Inom grupp J är det främst vacciner mot humant papilomvirus och antivirala medel mot HIV-infektioner som ökat mest. Inom grupp S handlar det om antineovaskulära medel mot makuladegeneration.
Kostnadsmässigt störst är fortfarande läkemedel för nervsystemet (grupp N), som står för en femtedel av de totala läkemedelskostnaderna. Där ökade kostnaderna med 5,5 procent.
Uppdelat på öppenvård, egenvård och slutenvård såg kostnadsökningen ut så här:
Försäljningen av humanläkemedel via recept inom öppenvården ökade under 2008 med 3,9 procent till 25,2 miljarder kronor. Försäljningen inom egenvård ökade med 6,6 procent till 3,1 miljarder kronor. Och inom slutenvården ökade försäljningen med 10,8 procent till närmare 6 miljarder kronor.
Sett till volym (DDD) ökade läkemedelsförsäljningen med 3,7 procent under 2008. Största ökningen sågs i grupp C, hjärta och kretslopp. Där ökade antalet DDD med 7,5 procent. Det är främst statiner, ACE-hämmare och dihydropyridinderivat som har ökat i volym.