Det går rykten om att läkare skriver ut omotiverat mycket antivirala läkemedel. Men uppgifterna är svåra att verifiera, påpekar Anders Tegnell.
– Läkarkåren har ett väldigt stort ansvar. Ställ inte upp på att skriva ut för hamstring eller för användning för säkerhets skull, uppmanar Anders Tegnell.
Han avråder till och med från utskrivning till personer som ska resa till Mexiko.
I Sveriges lager finns antivirala medel som räcker för att behandla 2 miljoner människor, om det skulle behövas.
– Allmänheten och sjukvården har ett väldigt stort ansvar för att de antivirala läkemedlen används på bästa sätt, och inte på vanliga förkylningar, säger Anders Tegnell.
De antivirala läkemedel som finns är tänkta att användas för riskgrupper för att undvika komplikationer och sjukhusvård, alltså för tidig behandling av personer som visar tecken på influensa och som riskerar att bli väldigt sjuka. De är också tänkta att kunna användas i förebyggande syfte för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner om många i landet skulle insjukna och vara sjukskrivna samtidigt.
– Om det fortsätter så här, om viruset inte ändrar sig, kommer det inte att döda en massa människor, men det kan ge en stor påverkan på samhället om 50–60 procent är sjuka i 4–5 dagar under en period. Tänk dig sjukvården utan 20–30 procent av sin personal.
Varje landsting måste nu fundera igenom sin beredskap, hur man ska agera i en sådan situation. Utgångspunkten är den vägledning som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, »Vägledning inför kriser del 2. Att planera för en pandemi«, se webbplatsen krisinformation.se, se även nedan.
Nummer ett är planering av verksamheten, till exempel omprioritering inom sjukvården. Endast i andra hand kommer medicinering in, påpekade Anneli Bergholm Söder, chef för avdelningen för samordning och insats vid Myndigheten för samhällskydd och beredskap, vid myndigheternas gemensamma presskonferens den 5 maj.
Antivirala läkemedel kan i princip användas både för att förebygga och för att mildra sjukdomen hos dem som redan har insjuknat. Men lagren av antivirala läkemedel är alltså inte avsedda för massbehandling. Det går heller inte att genom massbehandling förhindra att influensan sprider sig i Sverige. En utbredd användning kan dessutom i värsta fall leda till att viruset bli resistent.
Just nu behandlas ett fåtal personer i förebyggande syfte. Det är personer som kan ha utsatts för smitta från den patient i Stockholmstrakten som misstänks ha haft den nya influensan. Fallet är ännu inte konfirmerat. Det finns för lite virus för att det ska gå att göra en snabb analys.
– Just nu behandlas en handfull personer runt det misstänkta fallet för att skjuta upp smittspridningen i Sverige, för att vi ska hinna förbereda oss bättre, lära oss mer. Men vi kan inte skjuta upp spridningen mer än en begränsad tid, säger Anders Tegnell.

Läs mer:

För fler artiklar och länkar, bland annat för att följa utbrottet, se:
Den nya influensan A/H1N1 – samlade artiklar och länkar!

Ur MSB:s dokument »Vägledning inför kriser del 2: Att planera för en pandemi«:

»Baserat på slutsatser av tidigare influensapandemier samt underlag från WHO och ECDC rekommenderar Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen därför att myndigheter och företag planerar beredskapsinsatser från följande utgångspunkter:
• Under en period av 6–8 veckor ska en frånvaro om minst 15 procent av de anställda kunna hanteras.
• Pandemin når en kulmen under vecka två och tre, då en frånvaro på upp till 50 procent av de anställda ska kunna hanteras.
• Pandemin bedöms kunna ha flera vågor och den andra vågen kan tänkas komma tre till nio månader efter den första vågen.
• En viss ökning av andelen sjuka kan förekomma under en något längre period av tre till fyra månader.
• Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna, utan kan förekomma vid vilken tid på året som helst.
• För dem som blir sjuka kan vi räkna med en frånvaro på minst fem arbetsdagar.
• Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt, utan under en viss tid kan en betydligt större andel av arbetsstyrkan vara frånvarande, speciellt i mindre grupper.
Observera att detta är ett planeringsscenario och ingen beskrivning av hur det verkligen kommer att bli