Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning konstaterar, efter att ha tagit del av en medicinsk revisionsrapport, stora brister i patientsäkerheten och i den medicinska ledningsfunktionen. »Läkarkompetensen har inte varit tillräcklig. Arbetsuppgifter har överlåtits till personal som inte haft erforderlig kompetens och smittskyddslagen har inte följts.«
Det var i slutet av januari som Socialstyrelsen offentliggjorde mycket allvarlig kritik mot den flyktingvård som Flyktingmedicinskt centrum, FMC, på uppdrag av landstinget bedrivit i Rissne respektive Fittja (se Läkartidningen nr 5/2009). Bland annat hade en familj fått felaktigt besked om att deras sexårige pojke misstänktes vara HIV-smittad. Vidare hade ett 70-tal patientjournaler med patologiska prov- och remissvar blivit lämnade utan åtgärd.
»Vi har inte tidigare varit med om att uppdaga brister i den omfattning som det är frågan om vid FMC«, sade en bestört Staffan Blom, handläggare på Socialstyrelsen, till Läkartidningen när Socialstyrelsen offentliggjorde resultatet efter att under 2008 ha granskat verksamheten vid FMC.