Ingen fast anställd personal behöver sägas upp, men totalt 600 tjänster och 450 miljoner kronor ska sparas in. Ett hundratal, framför allt undersköterskor, kan behöva omplaceras. Hur många läkartjänster som berörs av anställningsstoppet är oklart.
Sjukhusledningen vid Karolinska universitetssjukhuset lade i början av året ett varsel om 600 tjänster för att klara ekonomin, se LT 4/2009 sidorna 172-5.
Sjukhuset ska på årsbasis under 2009 spara 450 miljoner kronor. Efter centrala förhandlingar, som genomförts under våren, uppskattar sjukhusledningen i nuläget att ingen fast anställd personal behöver sägas upp, men att ett hundratal kan komma att få byta jobb. Sjukhuset uppger att man har en normal personalomsättning på cirka 1 500 personer per år. Genom pensionsavgångar och obesatta vikariat och schemaomläggningar, som innebär mer helgjobb, vill sjukhusledningen göra besparingar. Användning och inköp av läkemedel ska också effektiviseras, externa röntgentjänster dras ned på och externa specialister successivt avvecklas.
Åtgärdsprogrammet kommer att genomföras stegvis under 2009. Vid ingången av 2010 ska den fulla effekten på 450 miljoner kronor per helår ha uppnåtts, uppger Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande men varnar samtidigt för att »hotet inte är helt avvärjt« och för att »varslet på 600 tillsvidareanställda kvarstår och kan aktualiseras om oförutsedda hinder uppstår vid åtgärdsprogrammets genomförande«.
Budgeten för 2009 är på sammanlagt 13,2 miljarder kronor, en höjning från 2008 med 700 miljoner kronor.
Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, är kritisk till att sjukhuset inte drar tillbaka varslen.
– Man kan inte låta ett varsel ligga halvårsvis. Då får man i stället göra en ny bedömning och lägga ett nytt varsel, säger Thomas Flodin, som efterlyser en konsekvensanalys från sjukhusledningen av de föreslagna besparingarna, till exempel vad gäller patientsäkerhet.
– Någon sådan har vi inte sett till.
Karolinska universitetssjukhuset har i den aktuella besparingsvändan anlitat ekonomikonsulten McKinsey.
– Det är tveksamt om man ska anlita dyra konsulter när man ska spara, säger Thomas Flodin.