Två gånger tidigare, 2004 och 2007, har Örebro universitet ansökt om att få utbilda och examinera läkare. Båda gångerna fick man avslag från Högskoleverket, HSV. Vid den senaste bedömningen pekade HSV bland annat på att universitetet saknar en fullständig medicinsk fakultet och att den pedagogiska kompetensen var otillräcklig.
Dessa brister anser Örebro universitet nu att man har åtgärdat genom nyrekryteringar samt genom fördjupade samarbeten med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht.
Universitetets rektor, Jens Schollin, säger i ett pressmeddelande att det med tanke på läkarbristen i längden blir »orimligt« att inte utvidga läkarutbildningen till fler orter.
Om ansökan bifalls kommer Örebro att ta emot 60 läkarstudenter per termin från och med hösten 2010.