Hittills har barn i åldern 6 månader–3 år vaccinerats endast om de tillhör riskgrupperna.
»Men allt talar för att vi inom en mycket snar framtid omprövar våra nationella rekommendationer och inkluderar även denna grupp i massvaccineringarna mot svininfluensa«, säger professor Jan Liliemark, Läkemedelsverket, i Svenska Dagbladets nätupplaga den 6 november.
Jan Liliemark bekräftar detta för Läkartidningen, med modifikationen att det snarare är »mycket«, och inte »allt«, som talar för en sådan ändring av verkets rekommendationer.
Det kan dröja dagar eller veckor, enligt Jan Liliemark. Läkemedelsverket väntar på fler data från en pågående europeisk studie, där det främst är biverkningar som är av intresse för Läkemedelsverket.

Aktuella rekommendationer

Ur Läkemedelsverkets nytta/riskvärdering av vaccination av barn med Pandemrix, den 3 september 2009:
»Då det gäller åldersgruppen yngre än 3 år talar data för att nyttan av vaccination i denna åldersgrupp är större än för äldre barn, eftersom de små barnen kan drabbas av svårare komplikationer av influensa än de äldre. Immunogenicitetsdata såväl som säkerhetsdata saknas dock i denna åldersgrupp, vilket begränsar möjligheten att ge en dosrekommendation. Innan sådana data finns tillgängliga bedöms endast vaccination lämplig hos barn med riskfaktorer på grund av underliggande sjukdom. Baserat på klinisk praxis med andra vacciner rekommenderas då samma dos som för barn 3-9 år, dvs. halva vuxendosen, givet vid två tillfällen med minst 3 veckors mellanrum. Data saknas för barn under 6 månaders ålder. Barn i denna ålder vaccineras normalt inte mot säsongsinfluensa. I nuläget rekommenderas därför inte vaccination av dessa barn med Pandemrix.«

Läs aktuella rekommendationer på: Läkemedelsverkets webbplats