För femte året i rad publicerar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tillsammans med Socialstyrelsen »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelse mellan landsting 2010«.
Årets rapport innehåller totalt 134 indikatorer. 17 nya indikatorer har förts in sedan fjolårets utgåva (se ruta nedan). Det är framför allt områdena psykiatri, primärvård samt kvinnosjukvård som fått nya indikatorer.

Inom området psykiatri rör de läkemedelsanvändning, undvikbar slutenvård, återinskrivning vid schizofreni och rättspsykiatrisk vård.
– Psykiatrin har varit sorgligt underförsörjd med indikatorer, kommenterar Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, vid presskonferensen tillsammans med SKL, på måndagen.

Andelen kvinnor respektive män med psykiatrisk diagnos som vårdats i »undvikbar« sluten somatisk vård varierar stort mellan landstingen. Likaså skiljer sig andelen med tre eller fler psykofarmaka bland äldre över 80 år.

Eftersatt område
Ett annat eftersatt område som uppmärksammas i årets rapport är kvinnor med benskörhet.

– Bara 14 procent av kvinnor med benskörhetsfraktur får den behandling de skulle må bra av, konstaterar Birgitta Lindelius, utredare vid Socialstyrelsen, och refererar till en studie där man med Läkemedelsregistret och Patientregistret som källor tittade på om frakturdrabbade kvinnor fick förebyggande läkemedelsbehandling i form av bisfosfonater eller hormonbehandling 6–12 månader efter en fraktur 2007–juni 2009.

Bäst resultat visar Uppsala. Här fick närmare en femtedel av kvinnorna i den aktuella patientgruppen »den behandling de skulle må bra av«. Blekinge, Gotland och Norrbotten nådde för den aktuella gruppen inte upp till adekvat läkemedelsförskrivning för var tionde patient.

Vidare har årets Öppna jämförelser tagit fasta på patientskattade framfallsoperationer och borttagande av livmoder.

För primärvården har man valt att komplettera informationen med uppgifter från Nationell patientenkät. Dessa speglar patienterfarenheter av bemötande, information och delaktighet vid besök i primärvård.

Indikatorer som inte finns med i årets utgåva rör mammografi, influensavaccination och gynekologiskt cellprov. Dessa anses inte ha kunnat redovisas på lämpligt sätt.

»En framgångssaga«
Trenden är att vården blir bättre, dödligheten sjunker och variationerna mellan landstingen minskar:
– Samarbetet mellan SKL och Socialstyrelsen åstadkommer ett förändringstryck ute i landstingen. Det är en framgångssaga, säger Lars-Erik Holm, som vid presskonferensen sken i kapp med Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och landsting.

Framgångar refererades bland annat från hjärtsjukvården, men också för antibiotikahantering och läkemedelsförskrivning till äldre:

• Andelen som dör inom 28 dagar efter en hjärtinfarkt är i dag cirka 13 procent för patienter som vårdas på sjukhus. För 20 år sedan var andelen drygt den dubbla, 30 procent.

• Lägre och bättre förskrivning av antibiotika: Alla landsting minskar sin användning av antibiotika även om det är långt kvar till det mål som Strama lanserat, högst 250 recept per 1 000 invånare.

• Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har minskat med drygt fem procentenheter mellan 2006 och 2009. Under samma period har även andelen äldre med riskfyllda kombinationer av läkemedel blivit mindre, liksom andelen äldre med tre eller flera psykofarmaka.

Fakta:

Öppna jämförelser syftar till att göra hälso- och sjukvården öppen för insyn och att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning. Jämförelserna bedöms av huvudmännen också leda till bättre tillgång till data om resultat och prestationer i hälso- och sjukvården.
Nya indikatorer:
Bemötande vid besök i primärvård
Information vid besök i primärvård
Delaktighet vid besök i primärvård
Uppfattning om väntetid i primärvård
Rökning och snusning under graviditet
Patientskattat resultat vid borttagande av livmoder
Patientskattat resultat vid framfallsoperation
Patientrapporterad hälsa – behandling med biologiska läkemedel
Blodsockervärde vid kostbehandlad diabetes
Insulinpump vid typ 1-diabetes
Metformin vid nedsatt njurfunktion
Lämpliga sömnmedel till äldre
Undvikbar slutenvård – personer med psykiatrisk diagnos
Återinskrivna 3 och 6 månader för schizofreni
Återfall i brott vid rättspsykiatrisk vård
Bromsmedicin vid skovvis MS
Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS

Läs pressmeddelandet från SKL:

Öppna jämförelser ger bättre vårdresultat