Regionstyrelsen i Region Skåne har låtit snabbutreda fusionen mellan universitetssjukhusen i Lund och Malmö till Skånes universitetssjukhus, SUS. Detta efter förvaltningsrättens nedslag på fullmäktigebeslutet om fusion från november 2009. Beslutet hade inte föregåtts av en öppen och demokratisk process inför allmänheten.
Nytt fusionsbeslut planeras till fullmäktigemötet 13–14 december, enligt regionstyrelsen, som vid ett möte på tisdagen gav regiondirektör Sören Olofsson hemläxa:
Sören Olofsson har fått i uppdrag att återkomma till styrelsen »med en redovisning av hur kvaliteten ska säkras i de verksamheter som pekats ut som särskilt bekymmersamma i de inkomna yttrandena, samt att beskriva hur kompetensförsörjningen ska tillförsäkras i dessa verksamheter«, enligt Region Skånes pressenhet.
Läkarförbundet, via de skånska läkarföreningarna, frikänner inte heller politiken. Region Skåne var inte tydlig med sitt uppdrag, framhåller man i den sexsidiga inlaga som inlämnats i samband med regionstyrelsens snabbutredning. Åtminstone var det inte offentliggjort:
»Det saknades ett tydligt och offentliggjort uppdrag eller beslut från den politiska ledningen till regiondirektören innan Proluma [profilering Lund/Malmö] startades«, skriver Läkarförbundet och radar i den aktuella skrivelsen upp konsekvenserna.
Medan ortopedi och onkologi lyckats väl i ny organisation – där »framsynta chefer fått ett öppet mandat från sjukhusledningen«, så är läkarnas missnöje betydande i verksamheter som urologi och tarmkirurgi samt ögonsjukvård. Vid ögonkliniker har både forskning och affärsdrivande verksamhet blivit lidande. Elva läkare inom näthinne- och hornhinnekirurgisk verksamhet ska enligt uppgift ha lämnat verksamheten i Lund som ett resultat av att slutenvården på området koncentrerats till Malmö, erfar läkarfacket:
»Ansvaret för att ett antal vårdprocesser näst intill havererat och att många patienter sannolikt fått sämre vård faller tungt på regionledningen och de politiker som gett regiondirektören ett alltför vitt mandat«, sammanfattar de skånska läkarföreningarna, som också talar om »toppstyrning« och »B-lag«.