Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen, där insjuknande och överlevnad i tolv av de vanligaste cancerformerna redovisas.
Överlevnaden visar ett ännu tydligare samband med socioekonomi, med bäst överlevnad bland högutbildade. Uppskattningsvis 3 000 dödsfall efter fem års uppföljning skulle potentiellt kunna förhindras om överlevnaden var lika hög som i grupper med bäst utfall.
Förklaringen till skillnaderna är komplex, enligt Socialstyrelsen, och innefattar bland annat skillnader i allmänt hälsotillstånd, i attityder till att söka vård samt skillnader i tillgång till diagnostik och behandling.