– Vi har haft överläggningar med arbetsgivaren och de är ajournerade över helgen, säger Anders Åkvist, ordförande Hallands läkarförening.
Innehållet i överläggningarna, som återupptas på måndag, vill han inte berätta om.
Hur är stämningen på Hallands sjukhus Varberg?
– Många är väldigt upprörda och oroade över det som hänt. Många har känt ett stort förtroende för Thomas Zilling som fackligt förtroendevald och kollega, säger Anders Åkvist.
Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg, som står i kontakt med läkarföreningen, kan inte heller säga något i sak om ärendet.
– Men självklart biträder vi vår medlem.
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska en arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare underrätta arbetstagaren och dennes fackliga organisation om detta minst en vecka i förväg. Detta gjordes i det här fallet alltså i onsdags.
Arbetstagaren och facket har då rätt till överläggning med arbetsgivaren. Det är vad som nu sker.
Under den tid som överläggningarna pågår får avskedandet inte verkställas.
Hur länge kan sådana överläggningar pågå?
– Det kan variera, men de pågår ju inte veckovis. En ren gissning är att det kan röra sig om en vecka, säger Nils Erik Solberg.
Lagen om anställningsskydd skiljer på uppsägning och avskedande. Uppsägning innebär bland annat att uppsägningstid gäller, medan avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan. Uppsägning ska vara sakligt grundad. Det vanligaste skälet är arbetsbrist, men även förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen kan vara saklig grund för uppsägning. Men för avskedande är tröskeln högre.
För avskedande krävs att arbetstagaren »grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren«.
Hur vanligt är det generellt att någon blir avskedad?
– Vi har sådana ärenden på vårt bord. Det händer ibland, säger Nils Erik Solberg.
Om det har någon betydelse att det i just det här fallet rör en person som är facklig förtroendevald, det vill Nils Erik Solberg inte gå in på.

Läs tidigare artiklar:

Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslad om avskedande
Chefer på Hallands sjukhus polisanmälda
Akuten i Varberg: Lex Maria-anmälan ifrågasätts
Marie Wedins uttalande om Varbergskonflikt får kritik

Ur Lag (1982:80) om anställningsskydd:

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Fler artiklar:

Thomas Zilling och konflikten i Varberg – samlingssida!