Socialstyrelsens tillsynsrapport för 2010 pekar på en kraftig ökning av anmälningar enligt lex Maria, totalt 2 051 – drygt 20 procent fler än 2008 och nästan dubbelt så många som 2005. Man antar att det till stor del kan förklaras med ökat patientsäkerhetstänkande, men också bero på felaktig läkemedelshantering, överbeläggningar och fragmentiserad hälso- och sjukvård.
De flesta vårdepisoderna går bra, påpekar man, men det inträffar alltför många felbehandlingar och missöden.
Flertalet av anmälningarna till Socialstyrelsen handlar om bristen på helhetsansvar inom vården, vilket leder till att patienter valsar runt inom och mellan sjukhus och träffar nya läkare gång på gång.
»NAP, någon annans patient, verkar ha blivit ett begrepp på sina håll«, enligt Carina Forsberg, enhetschef på Socialstyrelsen.
I tillsynsrapporten framkommer att överbeläggningar har kommit att bli ett normaltillstånd på flera sjukhus och att identifiering av patientsäkerhetsrisker i samband med överbeläggningar inte görs.
Ävenså tycks triage användas mer som styrinstrument än som stödrutin. På akuten litar man mer på triage och andra provsvar än på sin egen bild av patienten.
Kritik framförs också mot bristande rutiner för informationsöverföring, samverkan, kontinuitet och kommunikation.
Rapporten uppger att det finns fall där läkare brustit i lyhördhet inför patienten samt att det ibland är uppenbart att läkaren saknat tillräcklig kompetens på området.
Socialstyrelsen påpekar dock att tillsynen inte ger en representativ bild av hälso- och sjukvården, utan att den görs för att granska bristerna.