I en fallinventeringsstudie har Läkemedelsverket funnit ytterligare belägg för att vaccination mot influensa A/H1N1 med Pandemrix ökar risken för att drabbas av den ovanliga sjukdomen narkolepsi. I en studie har information om fastställda och misstänkta fall av narkolepsi med kataplexi, oavsett vaccinationsstatus, samlats in. Experter har granskat 132 journaler för barn/ungdomar 19 år och yngre, och i 87 fall verifierades narkolepsi med kataplexi. Av dessa kunde 81 fall med symtomdebut under tidsperioden 1 januari 2009 till 31 december 2010 inkluderas i studien. I de 81 fallen hade 69 vaccinerats med Pandemrix före symtomdebuten.
Incidensen av narkolepsi med kataplexi i hela befolkningen och under den tvååriga studieperioden visade ett tydligt mönster. Flest individer insjuknade under sista kvartalet 2009 och första kvartalet 2010, dvs samtidigt med pandemin och då den nationella vaccinationskampanjen pågick.
Risken att insjukna i narkolepsi med kataplexi för de vaccinerade var 4,2 per 100 000 och år, och risken för ovaccinerade var 0,64 per 100 000, dvs 6,6 gånger högre för de vaccinerade.

Misstankarna om ett samband kom i gång 2010 efter ett oväntat stort antal rapporter om fall av narkoplepsi hos barn och ungdomar. I mars i år rapporterade Läkemedelsverket resultat från en registerstudie i fyra svenska regioner/landsting. Dessa regioner har en befolkning som motsvarar 57 procent av Sveriges befolkning. Studien visade en fyrfaldigt ökad risk för barn och ungdomar att få diagnosen narkolepsi bland dem som vaccinerats med Pandemrix jämfört med dem som inte vaccinerats.
Den nu presenterade studien ger vetenskapligt belägg för att det finns ett samband mellan en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar och vaccination med Pandemrix i Sverige, men ger ingen förklaring till orsaken.