Enkäten har genomförts av Läkarförbundet tillsammans med den nationella samordnaren för utveckling av kvalitetsregistren, Mona Boström. Vid seminariet förklarade Mona Boström att skälet till att man riktat enkäten till verksamhetscheferna är att de har en nyckelroll om registren ska kunna bidra till utvecklingen av vården.
– Därför måste vi se till att verksamhetscheferna använder kvalitetsregistren som verktyg, annars kommer vi inte att lyckas med utvecklingen av kvalitetsregistren.
Enkäten har skickats ut till samtliga medlemmar i Läkarförbundets chefsförening, 975 personer, varav hälften uppskattas vara verksamhetschefer. Svarsfrekvensen uppgick till 37 procent. Av dem som var verksamhetschefer uppgav fyra av fem att deras verksamheter rapporterar till ett eller flera kvalitetsregister. Drygt 80 procent av verksamhetscheferna anser att de har mycket eller ganska stor nytta av kvalitetsregistren.
Chefer i primärvården är underrepresenterade i enkäten, eftersom de i många fall är medlemmar i Distriktsläkarföreningen. Läkarförbundets vd Håkan Wittgren, som presenterade enkäten, konstaterade att bilden kanske hade blivit delvis en annan om fler primärvårdschefer medverkat.
– Det finns mycket kritik internt från allmänläkare mot de befintliga registren, dels mot att det tar mycket tid att rapportera till alla olika register, dels mot att de inte är anpassade för primärvårdens behov.
Av verksamhetscheferna ansåg över 90 procent att det var mycket eller ganska viktigt att kvalitetsregistren utvecklas.
– Här finns förmodligen chefer som tycker att registren ska fortsätta att utvecklas och chefer som inte tycker att registren fungerar 100-procentigt men tycker att de är viktiga och därför vill att de ska utvecklas, menade Håkan Wittgren.
Bland de förbättringsområden som cheferna pekade ut stod administrationen i särklass. Det behöver bli lättare både att rapportera in och att hämta ut data. Däremot var det få av cheferna som ansåg att det var viktigt att säkerställa patientintegriteten.
– Det är lite förvånande att det inte kom med. På Läkarförbundet tycker vi att det är en av de viktigaste frågorna. Men cheferna kanske utgår från att det prioriteras ändå, reflekterade Håkan Wittgren.
Läkarförbundets viktigaste krav när det gäller kvalitetsregistrens fortsatta utveckling är att ägarfrågan klarläggs och att specialitetsföreningarnas roll tydliggörs – kort och gott att det är professionen som ska avgöra vad som är medicinsk kvalitet.