Det var i april 2009 som den morddömde studenten på läkarprogrammet vid Uppsala universitet anmälde lärosätet och Socialstyrelsen till JK. Myndigheterna ska enligt studenten inte ha gjort tillräckligt för att bereda honom möjlighet att följa utbildningen.
Den morddömde mannen hade i februari samma år fått besked om att han inte kunde beredas praktikplats på kursen »Professionell utveckling 1«, som inleds den tredje veckan under läkarprogrammets första termin och där obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid vårdcentral ingår.
»När ett landsting i egenskap av praktikanordnare tillhandahåller vårdpraktikplatser måste givetvis de regler som gäller från landstingens verksamhet iakttas«, framhåller JK i sitt utlåtande som offentliggjordes på måndagen.

JK skriver i sitt utlåtande att Uppsala universitet gjort vad man kunnat, när man utöver hemma-landstinget Uppsala vänt sig till ytterligare två landsting Gävleborg respektive Sörmlands län. Även dessa nekade studenten plats vid de obligatoriska verksamhetsförlagda momenten då det kommit till deras kännedom att studenten var dömd för mord.

JK pekar på att Socialstyrelsen i februari 2008 slog fast att det är olämpligt att en person med »sådan bakgrund« (mord) tjänstgör som hälso- och sjukvårdspersonal på sådant sätt att patient–vårdgivarrelationer uppstår och att denna bedömning omfattar även de under läkarutbildningen verksamhetsförlagda momenten.

»Universitetets agerande kan inte anses ha innefattat något fel eller någon försummelse. Någon skadeståndsskyldighet har därför inte uppkommit för staten genom universitetets underrättelse till den morddömde studenten«, skriver JK som utöver Uppsala universitet och Socialstyrelsen inhämtat yttrande även från Högskoleverket.

Enligt JK bör dock nuvarande regelsystemet för antagning och avskiljande av studenter ses över. Det tillgodoser »inte på ett rimligt sätt« enskilda studenters krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet. De nuvarande reglerna skapar också problem för myndigheterna. »Ännu allvarligare är det givetvis om de bestämmelser som för närvarande reglerar antagning och avskiljande från utbildning inte tillräckligt beaktar patienters, klienters och elevers intressen och berättigade krav på skydd mot övergrepp och skador«, fortsätter JK i sitt utlåtande från 8 augusti.

Enligt JK har den morddömde studenten i sin anmälan inte angett något rättslig grund för sitt skadeståndsyrkande.