Mer tid till patientkontakt
Läkarförbundet ska verka för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Distriktsläkarföreningen. I motionen nämns användar-ovänliga datasystem och inrapportering till allt fler kvalitetsregister som faktorer som tar alltmer av distriktsläkarnas tid, på bekostnad av kontakten med patienter.

1 500 på listan ska räcka
En familjeläkarverksamhet ska bära sig ekonomiskt med 1 500 listade personer per läkare. Den policyn har Läkarförbundet haft i flera år, och förra årets fullmäktigemöte beslöt att föra ut budskapet aktivt. Malmö läkareförening konstaterar i en motion att man inte märkt mycket av någon sådan satsning, och yrkade på att förbundet tar ett krafttag under 2012. CS instämde, och fullmäktige biföll ett nytt försök att föra ut frågan.

Ökad bevakning av vårdval
Läkarförbundet ska intensifiera sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Det beslutade fullmäktige med anledning av en motion från Stockholms läkarförening. Motionen uttrycker oro för negativa följder av vårdvalen, bland annat försämrad arbetsmiljö och fortbildning. CS pekade på att förbundet har flera projekt som följer vårdvalens konsekvenser, men enades sedan med motionären i en kompromiss om att aktiviteten ska öka.

Pensionerna bevakas
Läkarförbundet ska titta på hur pensionsförlust undviks vid arbetsbyte och tydligt informera medlemmarna om pensioner. Därom var motionärerna Stockholms läkarförening och Sveriges äldre läkare, CS och fullmäktige överens.

Följ upp fortbildning
Sjukhusläkarna fick bifall för att Läkarförbundet ska verka för att system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Det kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Dessutom ska Läkarförbundet överväga att föreslå kvalitetsregister som instrument för att styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i sjukvården över landet samt finna intressenter för att utvärdera processen som ett FoU-uppdrag.

Hyrläkare ska kartläggas
Läkarförbundet ska verka för att det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Östra Skånes Läkarförening, som innehöll fem olika yrkanden om hur det skulle göras. CS ville inte precisera detaljer och kompromissen blev att motionens första yrkande antogs.

Resurser till vetenskaplig utbildning i ST
Läkarförbundet ska, i kontakter med ansvariga organisationer, agera för att den vetenskapliga utbildningen under ST får ett tydligt regelverk, tillgång till adekvata handledarresurser och tid samt pengar avsatta för genomförandet. Förslaget kom från Göteborgs läkarförening.

Ge utbildning i svenska i jobbet
Läkarförbundet ska verka för att icke svenskspråkiga kollegor får adekvat utbildning i svenska inom ramen för anställningen. Stockholms läkarförening påpekade i en motion att det är viktigt för patientsäkerheten att läkare från andra länder har dessa språkkunskaper och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har det. CS höll med, liksom fullmäktige.

Fler universitetsöverläkare
Läkarförbundet ska verka för universitetsöverläkartjänster, där den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som följer med sådana tjänster tydliggörs. Förslaget kom från Malmö läkarförening, som hänvisade till att landstinget i Östergötland utannonserat överläkartjänster med 30 procent av arbetstiden reserverad för klinisk forskning.

Alla ska ingå i potten
Alla medlemmar, också vikarier, ska ingå i underlaget inför lönerevision, inte bara tillsvidareanställda med månadslön, anser Stockholms läkarförening och yrkade på att förbundet verkar för detta. Enligt CS kommer frågan sannolikt att tas upp i yrkandet till Sveriges Kommuner och landsting i den nära förestående avtalsrörelsen. Därmed ville CS se motionen besvarad. Så beslutades också.

Inkomstförsäkring klubbad
Fullmäktige biföll en proposition från CS om att teckna en kollektiv inkomstförsäkring, som innebär att man i stället för A-kassans maxersättning (för närvarande 14 960 kr/månad) får 80 procent av lönen de första sex månaderna man är arbetslös, se även LT nr 43/2011. Kostnaden för försäkringen utgör 2 kronor av den höjda medlemsavgiften på 12 kronor/månad.

Ny ersättningsmodell till förtroendevalda nobbades
Vid förbundsfullmäktigemötet 2010 beslutades att inrätta en ersättningskommitté som skulle ta fram en rättvis och förenklad modell för löner och arvoden till förtroendevalda på central nivå, eftersom det nuvarande systemet anses tungrott. Ersättningskommitténs förslag var att man skulle införa en tudelad ersättning, med en schabloniserad lönekompensation samt fasta arvoden som ska täcka sammanträden och extern representation. Förslaget avvisades dock av fullmäktige.

Chef ska kunna ha en fot kvar i kliniken
Läkare som är verksamhetschefer ska ha ett bottenförordnande som läkare och det ska vara möjligt att kombinera chefskap med kliniskt arbete. Det ska förbundet verka för, i linje med två motioner från lokalföreningarna i Malmö respektive Mellersta Skåne. I Region Skåne har policyn i år ändrats till att chefer ska vara tillsvidareanställda. Under motionsbehandlingen framkom att detta är fallet också på andra håll i landet. Förbundet ska också kartlägga och bedöma följderna av det noterade skiftet från tidsbegränsade till tillsvidareanställda chefer.

Koll på 65+
En motion med önskemål om kartläggningar av yrkesverksamma medlemmar över 65 år ansågs besvarad. Förbundet har redan mycket kunskap, menade CS. Vid motionsbehandlingen påpekades dock att statistiken inte fångar upp den som lämnat förbundet eller registrerat sig som pensionärsmedlem. Här betonade CS värdet av fortsatt fullt medlemskap för att kunna få råd och förhandlingshjälp.

Design av arbetsplatser
Läkarförbundet ska utarbeta riktlinjer för utformning av UBEX-rum (undersökning, behandling, expedition) i primärvården så att god fysisk arbetsmiljö skapas. Det fick Malmö läkareförening stöd för.

Avslag igen
För fjärde gången avslog fullmäktige en motion med syftet att upphäva Läkarförbundets uteslutning av de två läkare som var åtalade för mordet på Catrine da Costa 1984.

Mer pengar till FoU
Läkarförbundet ska verka för att anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra högskolor. Detta efter att en motion från Sjukhusläkarna omformulerats.

Bättre stöd åt distriktsläkare i privat sektor
Stödet till distriktsläkare som verkar inom vårdvalet i den privata sektorn ska bli tydligare. I en motion från Distriktsläkarföreningen, som fullmäktige biföll, framhölls att mandatet i dag att företräda dessa läkare är begränsat. CS meddelade i sitt svar på motionen att man redan uppdragit åt förbundskansliet att utveckla service och rådgivning till medlemmar som verkar inom privatdriven vård.

Hjälp med ekonomiadministration
Läkarförbundet ska utreda hur lokalföreningarna kan få bättre stöd med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, alternativt anordna utbildning för föreningarnas ekonomiansvariga. Ett förslag, enligt den motion från Västerbottens läns läkarförening som bifölls av fullmäktige, kan vara att Läkarförbundet centralt erbjuder sådan service.

Hotell med TV-porr »bör« undvikas
Kvinnliga läkares förening motionerade än en gång, förra gången var 2006, om att förbundet skulle anta en policy om att inte utnyttja hotellrum som har pornografi i sitt interna TV-utbud. Fullmäktige beslutade dock anse motionen besvarad. I förbundets resepolicy står att man »bör« undvika hotell med porr i tv-utbudet. Inriktningen har funnits i policyn sedan 2004.

Ett mer engagerat Läkarförbund
Läkarförbundet upplevs av många som otydligt och tystlåtet. Detta enligt en motion från Stockholms läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle engagera sig mer i debatten.
Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska bli mer engagerat i debatten angående medicinska frågor i samhället, för att tydliggöra läkarens roll.