Det var Läkartidningens intervju med narkosläkaren som fick Riksåklagaren (RÅ) att kommentera fallet just nu. Det bekräftar Karin Rosander, informationsdirektör vid Åklagarmyndigheten.
– Ja, och eftersom andra medier hakade på, då tyckte vi att vi ville berätta vad vi de facto gör.
Initiativet till granskningen tog RÅ i november.
– Så snart det stod klart att målet inte skulle överklagas begärde RÅ in alla handlingar.
Varför vill RÅ granska just detta fall?
– Det har tagit väldigt lång tid, det har varit svårt, och det har varit väldigt uppmärksammat, säger Karin Rosander.
Det som RÅ ska göra är att se om det finns något i ärendet att lära av för framtiden. »Jag ser det därför som mycket angeläget att klarlägga vilka slutsatser som kan dras av ärendet och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att framtida liknande fall handläggs på ett både effektivt och rättssäkert sätt«, skriver Anders Perklev. Den granskningen görs ur ett systemperspektiv och handlar inte minst om hur åklagare får tillgång till medicinska bedömningar och hur de ska värderas. I januari ska Anders Perklev träffa Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.
Vad gäller frågan om huruvida åklagare eller någon annan gjort sig skyldig till fel i Astrid Lindgren-fallet hoppas Anders Perklev att de JO-anmälningar som fallet gett upphov till, och som överlämnats till JK, leder till att JK granskar den saken. »Jag tycker att det är lämpligare att en sådan granskning görs av JK såsom oberoende myndighet än att den sker inom ramen för min egen tillsynsverksamhet«, skriver Perklev.
RÅ:s egen granskning blir klar någon gång under 2012, enligt Karin Rosander.