För första gången presenterar Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut gemensamt statistik över hälsoutvecklingen i landet. Rapporten »Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012« visar att dödligheten i de stora folksjukdomarna fortsätter att minska. Medellivslängden var 2010 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män.
Samtliga analyserade dödsorsaker är vanligast bland dem med kortast utbildning och ovanligast bland dem med längst utbildning, och skillnaderna har ökat.
Bland högutbildade kvinnor har dödligheten i cancer respektive hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 28 respektive 49 procent sedan 1990, men bara med 12 respektive 22 procent bland dem med förgymnasial utbildning.
Minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar är den viktigaste faktorn bakom den ökade medellivslängden.
Enligt rapporten finns det tecken på att fetma men inte övervikt har blivit vanligare. Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning.