Den nya inspektionsmyndigheten ska få ett samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Därmed tar Stefan Carlssons utredning klar ställning för att samla alla tillsynsrelaterade uppgifter i en egen myndighet, som inte ska ha något att göra med exempelvis att producera riktlinjer och annat kunskapsstöd.
I dag har Socialstyrelsen båda dessa typer av uppgifter, något som utredaren tycker är problematiskt: att myndigheten har både normerande och granskande uppgifter leder till målkonflikter, skriver han. Han anser också att tillsynen generellt i dag är för svag och behöver förstärkas.
På senare tid har det riktats kritik mot Socialstyrelsens sätt att sköta tillsynen; massmedierna har rapporterat om långa handläggningstider och växande högar av ärenden. I den nya utredningen ägnas ett helt kapitel åt en fördjupad analys av Socialstyrelsen.
Där påpekas att Socialstyrelsens tillsynsavdelning vid två tillfällen de senaste åren fått kraftigt utökade arbetsuppgifter. Den 1 januari 2010 fick Socialstyrelsen ta över tillsynen över socialtjänsten från länsstyrelserna, och ett år senare tog man över patientklagomålen på sjukvården från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.
Utredaren anser dock att tillsynen skulle hävda sig bättre i en egen myndighet. Det förslaget är inte nytt. Redan i utredningen om tillsyn av socialtjänsten, som kom 2007, tänkte man sig att flyttningen från länsstyrelserna till Socialstyrelsen skulle vara ett första steg; i nästa steg skulle tillsynen brytas loss till en egen myndighet.
Och när Statskontoret i mars i år var klar med sin granskning av Socialstyrelsens tillsyn, var slutsatsen densamma: bryt loss tillsynen från Socialstyrelsen och skapa en renodlad inspektionsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Stefan Carlssons utredning går vidare på det spåret men vill ge den nya tillsynsmyndigheten fler uppgifter. Förutom den tillsyn som i dag ligger på Socialstyrelsen, ska den nya myndigheten bland annat också hantera godkännande av läkemedel och den tillsyn som i dag sköts av Läkemedelsverket.
En myndighet som ska få finnas kvar är HSAN. Den fick från och med förra året kraftigt nedskurna arbetsuppgifter och resurser och hanterar nu bara återkallelse av legitimation och andra behörighetsfrågor. Det är specifika juridiska uppgifter som inte lämpar sig för en omorganisation, anser utredaren.
I dag är Socialstyrelsens tillsyn uppdelad på sex regionala tillsynsenheter. På liknande sätt ska den nya myndighetens tillsyn av vården också vara regionaliserad, medan tillsynen inom läkemedelsområdet i huvudsak ska ske centralt.
Med cirka 1 045 årsarbetskrafter blir den nya Inspektionen för hälsa, vård och omsorg störst av de fyra föreslagna nya myndigheterna. Enligt Stefan Carlsson betyder detta större resurser för tillsyn än vad som finns i dagens myndigheter.

Antal årsarbetare enligt förslaget

Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg: 730
Inspektionen för hälsa, vård och omsorg: 1 045
Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg: 275
Myndigheten för välfärdsstrategi: 115

Totalt: 2 165

Antal årsarbetare 2012 i berörda myndigheter

Socialstyrelsen: 1 230
Läkemedelsverket: 654
Statens folkhälsoinstitut: 143
Smittskyddsinstitutet: 250
Statens beredning för medicinsk utvärdering: 66
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 80
Vårdanalys: 26
Myndigheten för handikappolitisk samordning: 41
Statens medicinsk-etiska råd: 3
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor: 12
Hjälpmedelsinstitutet: 75
Apotekens Service AB: 130

Totalt: 2 710

Läs även:

Marie Wedin om Stefan Carlssons förslag: »Väldigt tilltalande för Läkarförbundet«
Kartan över vårdens myndigheter ritas om

Läs betänkandet:

Gör det enklare! (SOU 2012:33), Slutbetänkande av Statens vård- och omsorgsutredning