Vid sitt årsmöte den 6 december beslutade Karolinska Universitetssjukhusets Läkarförening att styrelsen ska »vidta alla lagligen tillgängliga åtgärder för att försäkra sig om att inga ekonomiska eller juridiska oegentligheter rörande Stockholms läkarförenings ekonomiska hantering, i synnerhet arvoden och förmåner för dess styrelsemedlemmar, förekommit under de senaste 15 åren«.
Med anledning av konflikten med StLF hade Solbritt Lonne Rahm och Maria Källberg, ordförande respektive vice ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets Läkarförening, ställt sina platser till förfogande.
– Det är omöjligt för mig att sitta i Karolinskas styrelse. Vi är helt beroende av att det fungerar i Stockholms läkarförening, vår ekonomi ligger ju där, det är de som hanterar medlemsavgifterna, säger Maria Källberg.
Vid årsmötet visade det sig dock att valberedningen inte lyckats hitta några som ville ta deras platser. Mötet ajournerades till i slutet av januari och den nuvarande styrelsen sitter kvar till dess.
Att inga nya presidieledamöter valdes betyder att Karolinskas stolar i Stockholms läkarförenings styrelse står fortsatt tomma, eftersom Maria Källberg och Marta Christensson inte längre deltar i mötena.
Inte heller för Solbritt Lonne Rahm, som representerar sjukhusläkarna i StLF:s styrelse, har någon ersättare utsetts.
– Jag erbjöd vid senaste styrelsemötet någon annan att bli adjungerad, men man ville avvakta en lösning på konflikten med Karolinska, säger Solbritt Lonne Rahm.