För tredje gången genomför sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska institutet en stor enkätundersökning om hur läkare upplever arbetet med sjukskrivningar. Liknande studier har gjorts 2004 och 2008.
Flertalet av frågorna är desamma som i undersökningen 2008. Ett av syftena med enkäten är att se om de insatser som vidtagits för att stötta läkare i sjukskrivningsarbetet efter den förra undersökningen haft effekt. Enligt den rapporten, som omfattade samtliga yrkesverksamma läkare i landet, är konflikter med patienter kring sjukskrivningar vanliga, och ungefär hälften av alla läkare upplever sjukskrivningsarbetet som ett arbetsmiljöproblem.