Med hot om ett kraftigt vitesföreläggande hängande över sig har SUS skickat en lista till Arbetsmiljöverket med åtgärder som ska förbättra den dåliga arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund. Arbetsmiljöverket har efter en inspektion bedömt att resurser och uppdrag inte är i balans och klassat arbetsmiljön där som »oacceptabel«, se Snabba åtgärder krävs på akuten i Lund.
De kortsiktiga åtgärderna handlar framför allt om att stärka bemanningen på läkar- och sjuksköterskesidan. Rekrytering pågår av sju specialistläkare. Bemanningsläkare har kontrakterats som ska täcka vakanta läkarpass under mars–maj. Sjuksköterskor ska lockas att ta extrapass. Sjukhusets resursteam ska sättas in. I yttersta fall kommer man att beordra in personal från övriga sjukhuset.
För att säkra arbetsmiljön på längre sikt arbetar sjukhuset med en handlingsplan som ska innehålla mål och åtgärder för bemanning, jourer, flöden och arbetssätt.
Utöver det hoppas man att det nya arbetssätt som införts på prov i hela sjukhuset under vecka 5–6, och som ska förbättra vårdflödena inom akutsjukvården, kommer att innebära en lättnad för personalen på akuten genom att färre patienter läggs in och fler slussas vidare till avdelningarna, se även SUS tar helhetsgrepp mot överbeläggningarna.