Denna webbplats vänder sig till läkare

25 years of intestinal transplantation & rehabilitation

  • Tid: 22–23 maj.
  • Plats: Göteborg.

Idag finns det ett stort intresse kring behandling av tarmsvikt då resultaten av ett multidisciplinärt omhändertagande i kombination med nya medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ har signifikant förbättrat prognosen för dessa patienter. Trots dessa framsteg, så är transplantation fortfarande en av hörnstenarna för de mest allvarligt sjuka patienterna.

För att högtidlighålla 25-års-jubileet av den första svenska multiviscerala transplantationen, och vår enhets etablering som fullskaligt multidisciplinärt tarmsviktscentrum, anordnar Transplantationscentrum i samarbete med Sahlgrenska Intestinal Failure & Transplant Center (SIFT) ett tvådagars symposium.

Mötet riktar sig till gastroenterologer, tarm-och transplantationskirurger, dietister och sjuksköterskor med intresse för vård av patienter med tarmsvikt, både inom barn -och vuxensjukvården.

Mötet har transplantationsfokus men avhandlar även nya medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ vid tarmsvikt. Huvudsyftet med mötet är att ge en bred översikt kring de olika behandlingsalternativ för denna patientgrupp samt en inblick i organisatoriska aspekter av tarmsviktsvården i olika länder.

I det vetenskapliga programmet deltar nationella och internationella experter inbjudna från Argentina, Belgien, Finland och USA.

Mer information: https://www.25yearsatsu.com