Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings årsmöte 2016

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte äger rum den 17 mars kl. 18.00 i klubbvåningen på Sveriges läkarförbund, Villagatan 5. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige.

Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari under adress: Box 5610, 114 86 Stockholm

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet.