Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

Datum: Tisdagen den 23 april 2019, kl 17.30.

Plats: MFC Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, plan 1, Skånes universitetssjukhus Malmö.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

2. Verksamhetsberättelse för 2018-04-19—2019-04-23.

3. Ekonomisk redovisning för 2018; Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Fastställande av årsavgift för år 2020.

6. a/ Val av styrelse, övriga funktionärer och förtroendemän; b/ Val av 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter; c/ Val av läkare i kollegialt nätverk; d/ I enlighet med § 9 i förbundsstadgarna val av fullmäktige till läkarförbundet jämte val av personliga ersättare för dessa; e/ Val av 3 ledamöter i valberedning, varav en sammankallande, jämte 2 suppleanter.

7. Utdelning av stipendier från Tom Stenrams minnesfond och Sven Lindgrens auskultationsfond.

8. Övrigt

9. Årsmötesförhandlingarna avslutas

Efter årsmötesförhandlingarna: Ordförande i sjukhusstyrelse SUS, Camilla Mårtensen, är inbjuden föreläsare.

Därefter inbjudes medlemmarna till eftersits med smaklig buffé i CRC:s restaurang, Jan Waldenströms gata 27. (Ingång sker via terrassen på baksidan mot Pildammsparken.)

Kom och träffa kollegor, förtroendevalda och kanslipersonal under informella former!