Denna webbplats vänder sig till läkare

Covid-19 ur ett lungmedicinskt perspektiv

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap.

  • Datum: 7 septmeber kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom. 

Introduktion, Ludger Grote.

Sars-cov2-infektion: Akuta- och långtids-effekter på lungan, Lena Olsson

Hur covid-19-pandemin påverkade olika patientgrupper inom lungmedicin:

a) Obstruktiva lungsjukdomar (astma och KOL), Lowie van Fleteren

b) Lungtransplantation, Jesper Magnusson

c) Lungcancer, Bengt Bergman

d) Cystisk fibros, Petrea Ericsson

Avslutande diskussion, moderator Ludger Grote

Samtliga medverkande är läkare vid Lungmedicin, SU.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 5 september.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se