Denna webbplats vänder sig till läkare

Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

Datum: 2021-01-25

Tid: 09:30-10:30

Plats: Webbinarium

Arrangörer: Statens medicinsk-etiska råd i samarbete med Funktionsrätt Sverige

Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

Program och anmälan: https://smer.se/calendar/det-akuta-laget-delaktighet-tillganglighet-och-manniskovarde/