Denna webbplats vänder sig till läkare

SFLF:s fullmäktigemöte 2014

Svenska företagsläkarföreningen avhåller sitt ordinarie fullmäktigemöte torsdagen den 10 april, kl 16.30–18.00, i Uppsala.

Enligt föreningens stadgar äger varje föreningsmedlem rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2014.

I samband med fullmäktigemötet hålls vidareutbildningsdagar 9–11 april i samarbete med arbets- och miljömedicinska kliniken. Utförligt program och lokal presenteras på föreningens webbplats.