Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte

Tid: 10 marskl. 18.00

Plats: Klubbvåningen, Läkarförbundet Villagatan 5, Stockholm.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige.

Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari under adress: Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet.