Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte

Onsdag den 24 mars kl. 18.00

Mötet kommer att vara digitalt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige.

Anmälan om deltagande på mötet mailas till susanne.jacobsson@slf.se senast den 10 februari.

Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, skall vara styrelsen tillhanda senast den
23 februari
under adress: Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet.