Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte

  • Tid: 23 mars kl. 18.00.
  • Plats: Om mötet kan genomföras fysiskt eller digitalt meddelas senare.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige.

Anmälan om deltagande på mötet mejlas till susanne.jacobsson@slf.se senast den 9 februari.

Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, ska vara styrelsen tillhanda senast den
21 februari under adress: Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet.