Denna webbplats vänder sig till läkare

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte

Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte äger rum den onsdagen den 5 mars, kl 18.00, i klubbvåningen på Sveriges läkarförbund, Villagatan 5. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har dock endast fullmäktige. Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 februari under adress: Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet. Under mötet kommer även Sylf:s handledarpris att delas ut.