Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte

  • Tid: Lördagen den 2/4 2022 kl 09.00
  • Plats: Föreningen planerar för ett digitalt möte via Zoom. Om omständigheterna tillåter blir ett eventuellt fysiskt möte på Villagatan 5 i Stockholm.

SPLF kallar härmed till fullmäktigemöte. Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar rätt att närvara och yttra sig vid mötet, men endast av lokalförening utsedd delegat eller dennes suppleant äger rösträtt. Motioner väckta av lokalföreningarna ska vara kansliet tillhanda senast två månader före mötet, det vill säga den 2/2 2022. Motioner skickas till Box 5610, 114 86 Stockholm eller till johnny.gustafsson@slf.se.