Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2016

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte äger rum lördagen den 9 april 2016, kl 09.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Observera att endast utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2016 under adress SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm.