Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2019

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte äger rum:

Tid: Lördagen den 6 april 2019.

Plats: Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Observera dock att endast utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2019 under adress SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm. För frågor kontakta kansliet på 08-790 33 00 eller johnny.gustafsson@slf.se.