Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte

  • Tid: Lördag den 1 april 2023 kl 09.00.
  • Plats: Föreningen planerar för ett digitalt möte via Zoom. 

SPLF kallar härmed till fullmäktigemöte. Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar rätt att närvara och yttra sig vid mötet, men endast av lokalförening utsedd delegat eller dennes suppleant äger rösträtt. Motioner väckta av lokalföreningarna ska vara kansliet tillhanda senast två månader före mötet, det vill säga den 1/2 2022. Motioner skickas till: Box 5610, 11486 Stockholm eller till johnny.gustafsson@slf.se.