Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte

Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte äger rum lördagen den 12 april, kl 09.00, på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Observera att endast utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari under adress SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm.