Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Lämplig palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Många patienter med hög biologisk ålder och stor sjuklighet är inte aktuella för intensivvård utan har störst nytta av ren palliativ behandling vid svår covid-19. Här ges en kort sammanfattning av lämplig symtomlindrande behandling vid svår covid-19.(2 kommentar)

Rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Kompetens för kirurgisk trakeotomi ska vara säkrad på sjukhus där trakeotomier utförs, och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att den samlade kirurgiska kompetensen på sjukhuset kan hantera akuta luftvägsproblem även på patienter med anatomiskt svår luftväg. (1 kommentar)

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

I en avhandling med fem delarbeten från Göteborgs universitet användes data från kvalitetsregistret Bipolär för att undersöka skillnader mellan de två viktigaste undergrupperna av bipolär sjukdom, typ 1 och typ 2. Man fann bland annat tydliga fenomenologiska skillnader som inte kan förklaras av de diagnostiska kriterierna.(2 kommentar)

PCSK9-hämning minskar kärlsjukdomsrisk hos äldre

PCSK9-hämning minskar risk för kärlsjukdom hos äldre

Nyligen rapporterades effekten av PCSK9-hämmaren alirocumab på äldre patienter, som deltog i ODYSSEY OUTCOMES-studien. Nästan 19 000 patienter med genomgånget akut koronart syndrom som intog maximal dos av statin ingick i studien. I behandlingsgruppen sjönk LDL-kolesterol och relativ risk för ischemiska händelser likartat över hela åldersskalan.(1 kommentar)

ABC om Akut katatoni

ABC om Akut katatoni

Katatoni kan förekomma vid en rad psykiska och somatiska tillstånd. Tillståndet är underdiagnostiserat, vilket kan leda till onödigt lidande och ökade risker för allvarliga komplikationer eller dödlig utgång. (3 kommentar)

6 frågor: »Det finns en risk att vården missar katatoni«

6 frågor till Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri, är huvudförfattare till en ABC-artikel om akut katatoni.

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

I en uppföljande studie fann man en förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll vid avvikande vitalparametrar två år efter implementering på en intensivvårdsavdelning i Tanzania.

Förlängt intervall kan ge subterapeutisk kloxacillindos

Förlängt intervall kan leda till subterapeutisk kloxacillindos

Vid förlängning av doseringsintervallet för kloxacillin från var 6:e timme till var 8:e timme finns risk för subterapeutisk effekt. Orsaken är kort halveringstid och vikten av att koncentrationen ligger över minsta hämmande koncentration så lång tid som möjligt.

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar rapporteras från Kina

I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari. (3 kommentar)

Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling

Covid-19 – aktuell uppdatering om klinisk bild och behandling

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn. Ett fåtal blir kritiskt sjuka, men mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög. Behandlingarna är fortfarande experimentella och studier pågår. Både virusläkemedel och immunmodulerare prövas.(8 kommentar)

Brister i beslut om livsuppehållande behandling

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad.(1 kommentar)

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Patienter med kronisk pankreatit har ökad risk för undernäring, diabetes, kronisk smärta och opioidberoende samt en förhöjd risk för pankreascancer. För att behandla och förebygga komplikationer och bristtillstånd bör patienterna diagnostiseras och följas upp i enlighet med den ökade kunskap som tillkommit de senaste åren.

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta

Diskprotes – en riskabel  behandling av ländryggssmärta

Diskprotes medför risk för allvarliga sena komplikationer, vilket har inneburit att metoden globalt minskat i användning och inte får användas i vissa länder. I Sverige ökar dock operationsfrekvensen.(1 kommentar)

Brister i informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre

Brister i informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre

I en avhandling från Lund visas på brister avseende informationsöverföring mellan slutenvård och primärvård, vilket kan påverka läkemedelssäkerheten negativt för äldre i vårdövergångar.

Ny vårdrutin kan minska risken för upprepade frakturer

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer

Vid användande av frakturkedjor får fler patienter med frakturer bentäthetsmätning och behandling med osteoporosläkemedel, och risken för upprepad fraktur minskar med 18 procent.

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

En studie av 2 084 554 besök av 816 832 patienter på sex akutmottagningar i Region Stockholm under åren 2012–2016 viar att sjukvårdssystem under perioden kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade.(3 kommentar)

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

I en svensk-dansk studie undersöktes risken för kolorektal cancer och död i kolorektal cancer bland 47 000 patienter med Crohns sjukdom. Resultatet visade på 40 procent ökad risk för insjuknande och 74 procent ökad dödlighet.

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS är en heterogent neurodegenerativ sjukdom som främst drabbar de övre och nedre motorneuronen. Inklusioner av felveckat SOD1-protein tycks finnas hos patienter med alla typer av ALS.

5 frågor till Caroline Ingre

5 frågor till Caroline Ingre

Caroline Ingre, med dr, bitr överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit artikeln om symtom, utredning och behandling vid ALS.

En av sjukvårdens största utmaningar

En av sjukvårdens största utmaningar

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar.

1 2 3 347