Denna webbplats vänder sig till läkare
SPOR – täckande data om över 5 miljoner ingrepp

Ökad användning av SPOR-data

SPOR-data kan hjälpa till med flera förbättringsområden inom den perioperativa vården, såsom behandling av postoperativ smärta och illamående, ökad användning av »Checklista för säker kirurgi« samt förbättrad logistik. SPOR täcker i dag 100 procent av operationsverksamheten vid de offentligt drivna sjukhusen.

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Patienter med borderline-personlighetssyndrom erhåller inte sällan tvångsvård. Samtidigt brukar patienterna inte gynnas av tvångsvård. Denna motsättning har granskats närmare i en avhandling i medicinsk etik.

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Resultaten av en nationell observationsstudie tyder på att en stor andel barn behandlas med antibiotika under första levnadsveckan utan att ha sepsis.

Patienter med klusterhuvudvärk rapporterade underbehandling

Patienter med klusterhuvudvärk rapporterade underbehandling

En enkätstudie visade bland annat att 40,0 procent av deltagarna med episodisk och 17,1 procent av dem med kronisk klusterhuvudvärk inte hade provat förebyggande behandling.

Fas 3-studie med pamrevlumab vid idiopatisk lungfibros avbröts

Fas 3-studie med pamrevlumab vid idiopatisk lungfibros avbröts

Resultaten visade inte någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende absolut förändring i forcerad vitalkapacitet. Forskarna observerade inte heller några signifikanta skillnader mellan grupperna i de sekundära utfallen eller i patientrapporterade symtom. (1 kommentar)

Nya handläggningsrutiner för affektanfall hos barn föreslås

Nya handläggningsrutiner för affektanfall hos barn föreslås

Riktlinjer för handläggning av typiska affektanfall har nu publicerats och förväntas leda till färre EEG- och EKG-undersökningar och en ökning av järnbristutredningar.

Livsuppehållande behandling som avbryts på Iva – läkare gör olika

Hur livsuppehållande behandling avbryts på Iva – läkare gör olika

Hur livsuppehållande behandling avbryts varierar från läkare till läkare, även i identiska fall. Studien kan användas som diskussionsunderlag för att hjälpa läkare att förstå varför och för vem de gör som de gör. (2 kommentarer)

Sjukdomsprevention kräver policybeslut

Sjukdomsprevention kräver policybeslut

»Sjukdomsprevention är inte bara nödvändig och möjlig, den är samhällsekonomiskt ytterst lönsam.«

Ablationsbehandling hos patienter med strukturell hjärtsjukdom

Ablationsbehandling hos patienter med hjärtsjukdom

Ablationsbehandling av VT är effektiv för att minska arytmirecidiv och framtida ICD-tillslag. VT-ablation är ett komplext ingrepp som kräver ett multidisciplinärt samarbete på centrum med adekvata resurser och erfarenhet.

Saksenaea-svamp gav invasiv infektion hos frisk traumapatient

Saksenaea-svamp gav invasiv infektion hos frisk traumapatient

Saksenaea är en mycket ovanlig humanpatogen. Misstankar om saksenaea-svamp bör väckas vid sårinfektioner efter traumatiska skador som förvärras trots vanlig behandling. 

Mjukdelsinfektion orsakad av Saksenaea kan vara livshotande

5 frågor till Michael Axenhus

Michael Axenhus, ST-läkare, är en av författarna till fallbeskrivningen Saksenaea-svamp gav invasiv infektion hos frisk traumapatient

Blodtest – fönster till hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Blodtest vid Alzheimers sjukdom

En ny hjärnspecifik variant av tau-protein (BD-tau) visar lovande resultat som markör för neurodegeneration av alzheimertyp. (1 kommentar)

Amning inte kopplad till senare IBD-risk

Amning inte kopplad till senare risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Amning var inte kopplad till senare risk för inflammatorisk tarmsjukdom, enligt en studie som analyserat enkätdata från tre nordiska födelsekohorter.

RS, influensa och omikron hos barn åren 2021–2022

RS, influensa och omikron hos barn åren 2021–2022

Andelen sjukhusinläggningar var avsevärt högre hos barn med RS (82 procent) jämfört med influensa (28 procent) och omikron (31 procent), enligt en retrospektiv kohortstudie på patienter från de tre barnakutmottagningarna i Stockholm 2021–2022.

Vanligt att glömma ta epilepsiläkemedel

Vanligt att glömma ta epilepsiläkemedel

39 procent av de patienter som tillfrågades inom ramen för ett projekt i Västra Götalandsregionen svarade att de mer än en gång under ett års tid hade glömt att ta sina epilepsiläkemedel.

5 frågor: Gäller att hålla ögonen öppna

5 frågor till Helena Filipsson Nyström

Helena Filipsson Nyström, professor och universitetssjukhus­överläkare i Göte­borg, är gästredaktör för Tema Hypertyreos och en av författarna till artikeln om endokrin oftalmopati.

Endokrin oftalmopati ur fyra olika perspektiv

Endokrin oftalmopati ur fyra perspektiv – samverkan behövs

Syftet med denna artikel är att belysa sjukdomen ur fyra perspektiv – primärvårdens, patientens, endokrinologens och ögonläkarens. Dessutom betonas behovet av samverkan mellan specialiteter, professioner och vårdnivåer med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet för hypertyreos.

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Hypertyreos är vanlig, främst bland kvinnor. Det nya vårdprogrammet för hypertyreos ger väg­ledning för en patientcentrerad och jämlik vård.

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom går i riktning mot precisionsmedicin med nytt nationellt vårdprogram. För första gången används individuella riskpoäng för att beräkna risken för återfall vid Graves sjukdom, och genetisk bestämning kan användas för gruppen som har en återfallsrisk runt 50 procent.

Vad är egentligen ett universitetssjukhus?

Vad är egentligen ett universitetssjukhus?

»Det är dags att universitetssjukhusen tar alla sina uppdrag på allvar.«

1 2 3 430