Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Pediatrisk prioriteringsprocess (PEPP), som har utvecklats på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, var träffsäkrare än det tidigare använda RETTS-p. Färre överprioriteringar kan betyda kortare väntetider för de sjukaste barnen.

5 frågor: »Vi tror att det ger en bättre triagering...«

5 frågor till Hannah Sjöstedt

Hannah Sjöstedt, specialistläkare på Akutmottagning barn vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, har tillsammans med kollegor utvecklat ett triagesystem för svenska barnakutmottagningar.

Begränsar syftet nyttan med triage?

Triage – begränsar syftet nyttan?

Sjöstedts och medförfattares studie är viktig då den påminner oss om att triage har begränsningar. De flesta akutmottagningar arbetar i dag i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Skulle framtida system kunna triagera till teamets aktiviteter i stället för läkarbedömning? skriver Karin Pukk Härenstam och Therese Djärv.

Ureaplasma – vad är kliniskt relevant?

Ureaplasma – klinisk relevans?

Mer forskning behövs för ställningstagande om riktad screening. En avvägning mellan nyttan med screening och risken för antibiotikaresistens måste göras, skriver Arne Wikström.

Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Urogenital Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Infektionen orsakade bukabscesser hos patient behandlad med rituximab. Ureaplasma urealyticum hade detekterats vid tre tillfällen i abscesser, blod och empyem men betraktats som bifynd.

Hur lever vi längre?

Hur lever vi längre?

»... har ni hört talas om Roseto-effekten?«

Huskur utmynnade i livshotande ruptur av ventrikeln

Huskur mot halsbränna ledde till livshotande ventrikelruptur

Bikarbonat är en välkänd huskur mot halsbränna, men kan i sällsynta fall leda till ruptur av ventrikeln. Förloppet kan kliniskt vara mycket dramatiskt, och i detta fall var tillgången till radiolog på plats möjligtvis avgörande för utgången.

Nät påverkar reoperationsrisk efter laparoskopisk operation av ljumskbråck

Nät påverkar reoperationsrisk efter operation av ljumskbråck

De likvärdigt lägsta riskerna för omoperation korrelerade med ofixerat StdPPM, StdPPM med metallstift, StdPPM med fibrinlim och LWM med fibrinlim. Övriga LWM-kombinationer korrelerade med signifikant ökad risk.

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Det behövs metoder för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den psykiatriska slutenvården. Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

Risk för klaffsjukdom högre vid diabetes

Risken för degenerativ klaffsjukdom högre för personer med diabetes

Diabetes var associerat med högre risk för vänstersidiga stenotiska lesioner, medan risken för insufficienser var lägre jämfört med kontroller.

Inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden

Studie: Inklusionskroppsmyosit förkortade överlevnaden

Den inflammatoriska myopatin inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden, och det finns könsskillnader i både prevalens och klinisk bild, skriver författaren bakom studien.

Låg inkomst och asylstatus var kopplad till brännskador hos barn

Låg inkomst och asylstatus var kopplade till barns brännskador

Det är känt sedan tidigare studier runt om i världen att risken för att få en brännskada är kopplad till låg socio­ekonomisk status. Detta stämmer, enligt studien, även i Sverige.  (1 kommentar)

Långtidsuppföljning av barn med uppgivenhetssyndrom

Långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom

Små skillnader i hälso- och utbildningsrelaterade utfall mellan barn som haft uppgivenhetssyndrom och andra barn från samma ursprungsregion. (1 kommentar)

Är uppgivenhetssyndrom en meningsfull diagnos?

Är uppgivenhetssyndrom en tillförlitlig och valid diagnos?

Det finns i dag inga psykometriskt utvärderade diagnostiska intervjuer eller skattningsskalor för att värdera diagnoskriterierna eller symtomens svårighetsgrad vid uppgivenhetssyndrom, skriver Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

5 frågor: »Det finns få studier om barn som uppvisat symtom på uppgivenhet«

5 frågor till Anna Ohlis

Anna Ohlis, med dr och överläkare vid Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor gjort en långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom.

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom än FIT-test

Studien SCREESCO, som jämför engångskoloskopi eller högkänsligt avföringsprov med två års intervall hos svenska 60-åringar mot kontroller utan intervention, har avslutats vad gäller inklusion och intervention. Målet är att om 10 år analysera mortaliteten i tarmcancer.

Det finns mycket att glädjas åt

Det finns mycket att glädjas åt

»Vi ordnar även webbseminarier och kurser, och nu är det äntligen dags att ses fysiskt igen«

Fler akuta gallstensoperationer och färre elektiva under pandemin

Fler akuta gallstensoperationer under pandemin – färre elektiva

Det minskade antalet elektiva operationer följdes av en diskret ökning av operationer utförda på indikationen akut kolecystit, gallstenspankreatit och obstruktiv ikterus.

APTT-screening bör inte användas som rutin preoperativt

Rutinmässig screening med APTT är inte indicerad före operation

Normal APTT utesluter inte koagulationsrubbning, och förlängd APTT är inte alltid relaterad till blödningsrisk.

Ökad risk för ADHD efter stroke hos barn

Ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke

Vår tolkning är att det finns en ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke och att barnläkare som följer upp dessa barn bör ha en ökad medvetenhet om ADHD, skriver författarna bakom studien.

1 2 3 404