»Kronisk borrelios« var inte unikt kopplad till borreliainfektion

»Kronisk borrelios« inte unikt kopplad till borreliainfektioner

Resultaten i en svensk studie tyder på att symtom som ofta kategoriseras som kronisk borrelios inte är unikt kopplade till borreliainfektion. Ytterligare studier behövs för att belysa bakomliggande orsaker och mekanismer.

Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes

Möjligt att orsakssamband finns mellan sars-cov-2 och diabetes

Även om den kliniska erfarenheten av att diabetes har ökat under pandemiåret är tämligen entydig, och flera attraktiva hypoteser för detta existerar, måste kommande analyser av incidens av olika typer av diabetes och i olika åldersgrupper inväntas innan det går att svara på om sars-cov-2 kan orsaka diabetes. (1 kommentar)

Screening påvisade ökad risk för suicid dagarna efter akutbesöket

Screening påvisade ökad risk för suicid dagarna efter akutbesöket

En svensk studie talar för att en förkortad screeningversion av C-SSRS (Columbia suicide severity rating scale) kan vara av värde vid triage och för att värdera patientsäkerhetsaspekter vid ankomst till psykiatrisk akutmottagning.

Sämre utfall för män än för kvinnor efter covid-19-vård på IVA

Sämre utfall för män efter intensivvård för covid-19

I en svensk studie med komplett 90-dagarsuppföljning av covid-19-patienter inlagda på IVA hade män högre mortalitet jämfört med kvinnor, även efter justering för relevanta förväxlingsfaktorer. Orsakerna är ännu inte fullständigt klarlagda.

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

I en omfattande analys undersöktes den genetiska skillnaden mellan individer som drabbades av svår covid-19-infektion och kontrollpersoner. Resultaten i studien ger stöd för att rekombinant ACE-2 och typ I-interferon bör utvärderas som terapi vid covid-19.

Biomarkörer vid bröstcancer – analyser behöver bli ännu bättre

Biomarkörer vid bröstcancer – analyser behöver bli ännu bättre

Vid ER-, PR- och HER2-analyser vid bröstcancer är variabiliteten mellan laboratorier och år begränsad. Vid de få laboratorier som sticker ut ses dock en kliniskt signifikant påverkan på andelen patienter som får behandling. Den höga variabiliteten i bedömningen av histologisk grad och Ki67 är också oroande, enligt forskarna bakom den svenska studien. (1 kommentar)

Stöd för polypiller i hjärt–kärlprevention

Stöd för effekt av polypiller i kardiovaskulär prevention

Strategin att använda polypiller för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom har lanserats för att förenkla läkemedelsbehandling. Studier i Iran samt internationellt (TIPS-3) har visat en preventiv kardiovaskulär effekt jämfört med placebo, tillsammans med eller utan ASA.

5 frågor: »Vi har haft lägre sidomissbruk«

5 frågor till Orsolya Hoffmann

Orsolya Hoffmann, överläkare vid Beroendecentrum, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, är en av författarna till en artikel om läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende, LARO.

LARO med buprenorfin/metadon – en säker och effektiv behandling

LARO med buprenorfin och metadon – säkert och effektivt

Här beskrivs 10 års erfarenhet i Eskilstuna av läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende. (3 kommentarer)

Det är absolut inte över ännu

Det är absolut inte över ännu

»... jag anser att man hellre kontinuerligt bör utvärdera för att kunna hantera den akuta situationen ...«

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporterade utfallsmått påverkas kraftigt av faktorer som ej är direkt relaterade till det ryggkirurgiska ingreppet och bör tolkas med stor försiktighet vid utvärdering av ryggkirurgi.

Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19

Tocilizumab bör övervägas i tidig försämringsfas av svår covid-19

Det finns tydliga belägg för att tocilizumab som tilläggsbehandling till steroider minskar mortaliteten när det ges tidigt i förloppet vid kritisk covid-19. Tocilizumab bör därför övervägas vid försämring med behov av behandling med nasal högflödesbehandling, non-invasiv ventilation eller mekanisk ventilation.

Beakta hjärtsymtom vid återgång i idrott efter covid-19

Beakta hjärtkomplikationer av covid-19 vid återgång i idrott

De flesta idrottare kan återgå efter en veckas symtomfrihet, medan en liten del med tydliga eller långvariga hjärtsymtom behöver genomgå enkel utredning. 

Hjärtamyloidos – ett allvarligt tillstånd där nya möjligheter finns

Hjärtamyloidos – nya möjligheter vid sjukdom med dålig prognos

Hjärtamyloidos är ett troligen underdiagnostiserat tillstånd som obehandlat har dålig prognos. De diagnostiska och terapeutiska möjligheterna har varit begränsade, men under senare år har betydande framsteg gjorts. Här sammanfattas kunskapsläget och ges rekommendationer för diagnostik och behandling.

Barn födda i vecka 35–36 hade ökad risk för neonatal sjuklighet

Barn födda i vecka 35–36 hade ökad risk för neonatal sjuklighet

En svensk populationsbaserad kohortstudie tyder på att för tidig förlossning vid 35–36 graviditetsveckor är en oberoende riskfaktor för neonatal sjuklighet jämfört med förlossning vid 39–40 veckor. (1 kommentar)

Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Rupturrisken och mortaliteten är hög bland obehandlade patienter med intakta bukaortaaneurysm, visar en svensk studie. Rupturfrekvensen indikerar att många rupturer inte kan förhindras trots strukturerade uppföljningsprogram, och detta gäller särskilt kvinnor.

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Barn bär och kommer att fortsätta att bära en oacceptabel stor del av sjukdomsbördan från klimatförändringarna, visar en bredare litteraturgenomgång av klimatförändringar och barns hälsa. En viktig slutsats är sammanställningen av det som saknas inom området, till exempel välgjorda longitudinella studier.

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Försäljningen av kosttillskott ökar stadigt. En kohort av unga vuxna, som följdes över en 10-årsperiod, visade att högkonsumenter av kosttillskott i högre grad hade en förlåtande attityd till riskerna med att använda sig av anabola androgena steroider (AAS).

ABC om Orofaryngeal dysfagi

ABC om Orofaryngeal dysfagi

Orofaryngeal dysfagi kan definieras som nedsatt förmåga att hantera mat och/eller dryck i mun och svalg och föra den säkert vidare till matstrupen. Här ges en överblick över hur problemen kan kan te sig och hanteras i den kliniska vardagen. (3 kommentarer)

5 frågor: »Vanligt problem hos äldre«

5 frågor till Emma Eek

Emma Eek, ST-läkare foniatri och specialistläkare ÖNH vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med Beatriz Arenaz Bua skrivit en ABC-artikel om orofaryngeal dysfagi.

1 2 3 387