Borreliaart som kan vara humanpatogen har hittats i svenska fladdermusfästingar

Misstänkt humanpatogen art av Borrelia påvisad i fladdermusfästingar i Sverige

24 procent av 92 individer av kortbent fladdermusfästing i Uppland och Småland var infekterade med en eller flera borreliaarter i gruppen som orsakar återfallsfebrar. Vissa av fästingarna var positiva för en art som tidigare påvisats i Storbritannien och Frankrike. Borrelia burgdorferi kunde inte påvisas hos någon av de undersökta fästingarna.

God samstämmighet mellan olika mått på avlidna i covid-19

God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19

Den höga graden av samstämmighet mellan de tre olika estimaten av antalet avlidna på grund av covid-19 talar för att den svenska dödsstatistiken på det stora hela är korrekt. I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent.

Autoimmun encefalit med katatoni följde efter lindrig covid-19

Autoimmun encefalit med katatoni uppkom efter lindrig covid-19

Svenska resultat indikerar att sars-cov-2 är ännu ett neurotropt virus som kan stimulera autoimmunitet mot hjärnan, vilket kan manifestera sig med psykiska symtom. (1 kommentar)

5 frågor: »Redan då blev jag inspirerad«

5 frågor till Torbjörn Holm

Torbjörn Holm, överläkare i kirurgi, Södersjukhuset, och adjungerad professor, Karolinska institutet, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om organsparande behandling vid rektalcancer.

Två fromma förhoppningar

Två fromma förhoppningar

»Kärnan i det medicinska arbetet ... har fungerat mycket väl ...«

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Neoadjuvant terapi kan i vissa fall helt eliminera tumören. Samtliga patienter med rektalcancer ska diskuteras på multidisciplinär terapikonferens. (1 kommentar)

Kranialnervspareser uppstod hos Iva-vårdad covid-19-patient

Kranialnervspareser uppstod hos intensivvårdad covid-19-patient

En patient fick ensidiga facialis-, vagus- och hypoglossuspareser under pågående covid-19 och intensivvårdsbehandling. Det är oklart om pareserna uppstått till följd av nervpåverkan orsakad av viruset eller nervkompression under vårdtiden.

Artrosbehandlingen i Sverige är i framkant men underutnyttjad

Svensk artrosbehandling är i framkant men underutnyttjad

Grundbehandling av artros når bara en minoritet av dem med diagnostiserad knä- och höftartros- Många hamnar på väntelista för ledprotesoperation utan att ha genomgått grundbehandlingen.

Acceptans nyckel för livstillfredsställelse hos parkinsonpatient

Acceptans var nyckel till livstillfredsställelse vid parkinson

Vid djupintervjuer kunde personer med Parkinsons sjukdom i ett tidigt stadium av sjukdomen delas in i två ganska tydliga grupper, en där deltagarna accepterade och en där de kämpade emot sjukdomen och dess konsekvenser. Acceptans var en nyckel till adaption och livstillfredsställelse hos patienterna.

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Överanvändningen av protonpumpshämmare bygger ofta på en dåligt underbyggd diagnos och slentrianmässig fortsatt för­­skrivning. En kritisk översyn av förskrivningsmönstret är nödvändig.

Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare

Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare

De två viktigaste följderna av överförskrivningen är höga läkemedelskostnader och risk för biverkningar. Utbildning och information är nyckeln till att vägleda läkare och allmänhet till rätt användning av protonpumpshämmare. (6 kommentarer)

»Covid-arm« ingen kontraindikation för en andra vaccindos

Lokal reaktion efter mRNA-­vaccin inte hinder för dos 2

De fördröjda lokala reaktionerna på mRNA-vacciner vid insticksstället (covid-arm) förefaller inte utgöra något hinder för dos 2. Mekanismen är okänd.

Återhämtning under arbetsdagen viktig för välmående hos primärvårdsanställd

Återhämtning under arbetsdagen viktig för välmående hos primärvårdsanställda

Återhämtning under arbetsdagen, oberoende av återhämtning utanför arbetet, påverkade välmåendet hos anställda inom primärvård i södra Sverige, visar en avhandling. Där framkommer också att möjligheten till reflektion – såväl egen som tillsammans med andra – var starkast kopplad till upplevd återhämtning. (1 kommentar)

Ökad restid till förlossningen ökade risken att föda utanför sjukhus

Restid till förlossningen kopplad till risk att föda utanför sjukhus

Ökad restid till förlossningen ökar risken att föda oplanerat utanför sjukhus. Men en majoritet av dessa förlossningar sker i tätort med mindre än 30 minuter till förlossningen. Risker för barnet kan delvis förklaras av andra faktorer än just restid. Det visare en svensk studie.

Aktiv HPV-infektion i larynx är inte hinder för HPV-vaccination

Aktiv HPV-infektion i larynx inte hinder för HPV-vaccination

Vid litteratursökning hittades inget stöd för att vaccination med Gardasil 9 skulle försämra sjukdomsbilden vid recidiverande larynxpapillom.

Det ljusnar …

Det ljusnar …

»Artikeln är ett exempel på när sjukdomar och skador, som tidi­gare inte har beskrivits eller funnits, förmed­­las till läkarkåren …«

5 frågor: »Vi har cirka ett fall per vecka på vår klinik«

5 frågor till Catharina Thörnland

Catharina Thörnland, ST-läkare i oftalmologi, ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, som tillsammans med en kollega har skrivit om ögon­skador vid bollsporten padel.

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Padel är en högrisksport där flera fall av allvarliga ögonskador har rapporterats. I vissa fall blir skadorna på ögats inre vävnader så allvarliga att det krävs mer eller mindre omfattande ögonkirurgi för att kunna återställa hela eller delar av synfunktionen.

Så kan glomerulär filtration hos barn skattas med formel för vuxna

Så kan formel för vuxna skatta glomerulär filtration hos barn

Omräkning av barns (≥2 år) kreatininvärden till motsvarande värden vid 18 års ålder och applicerade i Lund–Malmö-formeln för vuxna ledde till avsevärt förbättrad skattning av GFR bland barn. (3 kommentarer)

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Nya formeln för skattad GFR riskerar ge felaktigt värde för barn som har en storlek och muskelmassa som avviker från snittvärdet för en viss ålder, skriver Kjell Tullus.

1 2 3 390