För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt födda barn har ökade hälsorisker även i vuxen ålder, och långtidsuppföljning är viktig. Den aktuella delstudien är unik i sitt slag och visar att en stor andel av dessa individer upplever sig må lika bra som sina jämnåriga, också i vuxen ålder, skriver Ulrika Ådén och medförfattare.

5 frågor: Mentala hälsan var bra och sociala faktorer visade inga skillnader

5 frågor till Ingemar Leijon

Ingemar Leijon, docent, Linköpings universitet, har tillsammans med sju kollegor i en studie följt upp hälsan hos unga vuxna med mycket låg födelsevikt.

God prognos för unga vuxna med mycket låg födelsevikt

God prognos för unga vuxna som hade mycket låg vikt vid födseln

Mental hälsa, familjebildning, reproduktions- och stresshormoner var jämförbara med kontroller.

Jag håller nog på att bli zoomifierad

Jag håller nog på att bli zoomifierad

»En av de copingstrategier som lyfts fram är kollegialt stöd.«

Rehabiliteringen efter traumatisk hjärnskada brister

Brister i rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

Kvalitativ forskning visar att personer med traumatisk hjärnskada upplever brister gällande samordning och tillgänglighet till rehabilitering, och att närstående utgör ett viktigt stöd.

Hjärt–kärlsjuklighet påverkade samband blodtryck–mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomsbörda påverkade samband mellan blodtryck och mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomshistoria är en anamnestisk uppgift som är enkel att värdera, och som bör tas i beaktande när blodtrycksnivåer används för riskprediktion vid typ 2-diabetes.(1 kommentar)

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Inflammation, långvarig trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Inflammation, trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Förekomsten av ansträngningsutlöst försämring och inflammation särskiljer trötthetstillstånden myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och utmattningssyndrom.(3 kommentar)

Olika aspekter på ICD vid hypertrofisk kardiomyopati

Olika aspekter på defibrillator vid hypertrofisk kardiomyopati

En ny avhandling belyser olika aspekter av ICD-behandling hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati: ICD-användning med tonvikt på riskvärdering, dödlighet och dödsorsaker, hur det är att leva med ICD och riskmarkörer för plötslig död.

Framtida testning för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

Framtida testande för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

PCR-test för sars-cov-2 är värdefulla för diagnostik och ska tolkas i klinisk kontext. Kvalitetskontroll är nödvändig för att undvika falskt positiva och falskt negativa resultat. Antigentest för sars-cov-2 har stor potential som epidemiologiskt instrument.

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

Journalgranskning av pågående vård för att identifiera patientskador kombinerad med intervjuer med patienter och vårdpersonal kan vara en användbar metod för proaktivt arbete med patientsäkerhet under svåra förutsättningar som en pandemi.

5 frågor: Personalens stora engagemang var det mest positiva

5 frågor till Elin Fröding

Elin Fröding, chefläkare, Re­gion Jönköpings län, är en av författarna till en artikel om genomförandet av PIR (patientsäkerhet i realtid) i regionens covid-19-vård.

Låt inte den andra vågen släcka glöden

Låt inte den andra vågen släcka glöden

»Glöd behöver dock underhållas … Måtte inte arbetsgivarna glömma det nu …«

Fyra centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser

4 centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser och beslutsstöd

Ett internationellt expertmöte vid Karolinska institutet betonade fyra centrala områden för utveckling och förvaltning av kunskapsdatabaser så att dessa på bästa sätt minskar gapet mellan kunskap och praxis.

Papillarmuskelruptur – en klinisk kameleont med hög mortalitet

Papillarmuskelruptur – klinisk kameleont med hög mortalitet

Plötslig försämring med dyspné och cirkulatorisk instabilitet i samband med akut koronart syndrom bör inge misstanke. Papillarmuskelrupturer ses ofta vid mindre infarkter hos tidigare kärlfriska patienter. Tidig diagnos med ekokardiografi och skyndsam kirurgisk åtgärd är viktigt för prognosen.(1 kommentar)

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Sveriges initiala covid-19-strategi har syftat till att begränsa men inte helt stoppa covid-19, att skydda äldre och riskgrupper, att undvika en kollaps av vården och att hålla grundskolor öppna, men avstå från en total nedstängning av samhället. Trots en nationell strategi har landet uppvisat stora regionala skillnader i covid-19-förekomst. (2 kommentar)

ABC om Svaghet på akuten

ABC om Svaghet på akuten

Den initiala handläggningen av patienter med svaghet på akuten är framför allt av diagnostisk natur, och fokus ligger på att bedöma sannolikheten för tillstånd där akut behandling minskar morbiditet och mortalitet.(2 kommentar)

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

I en analys av behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid EGFR-driven icke-småcellig lungcancer visas att afatinib jämfört med osimertinib i första linjen ger en längre behandlingstid till en lägre kostnad.

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

»Med en djupare kunskap om patienten kan behandlingen förfinas och fler troligen bli hjälpta.«

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Miljöförstöring och artutrotning för med sig ohälsa och sjukdom

Naturen ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar möjligheterna. Miljöpåverkan leder också till nya sjukdomar. Covid-19 är ett exempel.(6 kommentar)

1 2 3 381