Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Snabb återgång till arbetet efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg.

Överbelastning på akutmottagningar kopplad till ökad dödlighet

Överbelastning kopplad till ökad dödlighet på akutmottagningar

Två studier från Stockholm visar att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverka arbetsbelastningen.(1 kommentar)

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Det är vanligt att ansvarig psykiater blir allvarligt påverkad av att förlora en patient genom självmord, visar en enkätstudie. Känslor som sorg, oro, ångest, skuld och skam var vanligt, och författarna pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren. (2 kommentar)

Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk

Ingen antibiotika vid ryggvärk

Antibiotika har i vissa studier föreslagits som behandling av utvalda patienter med kronisk ryggsmärta, med eller utan benbesvär, och där MR visar Modic-förändringar typ 1. Tre nordiska studier har dock, oberoende av varandra, kommit till resultat som motsäger att antibiotika ska användas vid rygg-/benvärk.(1 kommentar)

Enkel modell predicerar död efter höftprotesoperation

Enkel modell predicerar död efter elektiv höftprotesoperation

I en avhandling visas att vanliga samsjuklighetsindex inte predicerar död efter höftprotesoperation. I stället har man hittat en bättre modell som inkluderar en webbkalkylator som beslutsstöd inför operation.(1 kommentar)

Kontinuerlig EEG-­övervakning av IVA-patienter efter akut hjärnskada av oklart värde

Kontinuerlig EEG efter akut hjärnskada av oklart värde

En litteraturgenomgång visar inte tillräcklig evidens för att rekommendera att övervakning med kontinuerlig EEG används rutinmässigt på hjärnskadade patienter för att tidigt kunna detektera epileptisk aktivitet eller prognostisera mortalitet. (2 kommentar)

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom

Psykotropa läkemedel kan ge två biverkningar som lätt feltolkas

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom är två tillstånd som kan uppstå i samband med användning av psykotropa läkemedel. De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion är en känsligare metod än ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik och är förenad med mindre obehag för patienten. Båda metoderna bör utföras i isoleringsrum avsett för luftburen smitta, och personal ska använda andningsskydd med filterfunktion av typen FFP3.

5 frågor: Effektivare och mindre obehag av sputuminduktion

5 frågor till Johanna Kuhlin

Johanna Kuhlin, doktorand och specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sputuminduktion vid tbc-prov.

Distansläget har även negativa konsekvenser

Distansläget har även negativa konsekvenser

»Själv upplever jag att digitala möten om exempelvis forskning tenderar att bli mindre kreativa …«

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Patientens skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Tre av fyra patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset under våren 2020 överlevde, och risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt Clinical frailty scale 6 eller däröver.

Laserablation kan användas vid intrakraniella lesioner

Laserablation kan användas vid behandling av hjärntumörer

Laserablation av intrakraniella lesioner baseras på värmedestruktion av vävnad med samtidig patientmonitorering med hjälp av MR-termografi och kan användas vid behandling av hjärntumörer, epileptogena fokus, kavernom och strålnekros.

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

BVC-undersökningar leder till bättre diagnostik av höftluxation

I en studie granskades sjukhusjournalerna hos samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige. Man fann att BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. (2 kommentar)

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.

Många frågor inför fortsatt pandemi

Många frågor inför fortsatt pandemi

»Läkartidningen …bevakar fortsatt utvecklingen … inte minst genom de manus ni kollegor skickar in.«

5 frågor: »Tolkningen av HbA1c-resultaten behöver förbättras«

5 frågor till Gunnar Nordin

Gunnar Nordin, leg läkare och medicinsk rådgivare vid Equalis, är en av författarna till en artikel om att HbA1c-värdet inte alltid speglar glukosnivåerna.

När HbA1c inte stämmer

När HbA1c-värdet inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Trippeldiagnostik säker vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik säker metod vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik med typisk smärtanamnes, urografi som visar förflyttning i kaudal riktning av njuren och ultraljudsundersökning med positiv smärtprovokation kan säkerställa diagnosen. Nefropexi ger god smärtlindrande effekt.

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Vi efterlyser vägledning för läkare som ställs inför frågan om intyg för assisterat döende och föreslår att frågan om patientens rättigheter i livets slut utreds, skriver Niels Lynøe och medförfattare.(4 kommentar)

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Behandling med statiner kan ha positiv effekt vid svår covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.

1 2 3 377