Denna webbplats vänder sig till läkare
Pilonidalsinus i naveln – ovanlig diagnos eller stort mörkertal?

Pilonidalsinus i naveln – ovanlig diagnos eller stort mörkertal?

Tillståndet kännetecknas av utväxande hår och sekretion från navelregionen. Vid rätt diagnos hjälper konservativ behandling med såromläggningar och personlig hygien i de flesta fall. Artikeln beskriver ett fall där kirurgi blev nödvändig.

Bättre diagnostisk precision med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA

Bättre diagnostisk precision med MR före biopsi vid förhöjt PSA

Magnetresonanstomografi av prostata som första steg i utredningen av män med förhöjt PSA ökar den diagnostiska precisionen på ett kliniskt meningsfullt sätt när denna verksamhet centraliseras och riktlinjer följs.

Klovibactin – ett nytt antibiotikum isolerat till synes utan resistens

Klovibactin – nytt antibiotikum isolerat till synes utan resistens

Klovibactin isolerades från den nyligen upptäckta bakterien Eleftheria terrae och har baktericid effekt på grampositiva bakterier. I studie publicerad i tidskriften Cell observerades ingen resistens ens i låga koncentrationer. (2 kommentarer)

5 frågor: »Effektiv behandling finns«

5 frågor till Roberto Doria-Medina

Roberto Doria-Medina, ST-läkare på neurokirurgiska kliniken, Universitätsklinikum Freiburg, Tyskland, är en av författarna till artikeln ABC om spontan intrakraniell blödning.

ABC om Spontan intrakraniell hypotension

Medicinens ABC om Spontan intrakraniell hypotension

Spontan intrakraniell hypotension är en sjukdom som ofta visar sig med lägesberoende värk i huvud och nacke, vilken förbättras i liggande ställning. Dubbelt så många kvinnor som män drabbas och medel­åldern är cirka 40 år.

Mått på ventilatorisk effektivitet förbättrade riskstratifiering

Mått på ventilatorisk effektivitet förbättrade riskstratifiering

Mått på ventilatorisk effektivitet kan förbättra riskstratifieringen av patienter med måttlig risk för komplikationer i samband med lobektomi på grund av cancer.

Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod

Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod för detta

Vaginal laparoskopisk hysterektomi kombinerar den vaginala hysterektomins fördelar med den goda överblicken vid laparoskopisk operation. Men det är ett stort problem att den kirurgiska träningen minskar.

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES-hysterektomi verkar ge mindre postoperativ smärta och snabbare hemgång i jämförelse med total laparoskopisk hysterektomi. 

Litium – något att stå på när det svänger

Litium – något att stå på när det svänger

»Effekten av litium blev smått mirakulös och patienten gick i stadig remission ...«

Högt blodtryck i tonåren riskfaktor för framtida hjärt–kärlhändelse

Högt blodtryck i tonåren riskfaktor för framtida hjärt–kärlhändelse

I en registerbaserad kohortstudie sammanlänkades blodtrycksdata för alla svenska män som mönstrat åren 1969–1997 med kardiovaskulära utfallsdata från svenska slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret. (2 kommentarer)

Ålder vid typ 1-diabetesdiagnos var kopplad till C-peptidutsöndring

Ålder vid typ 1-diabetesdiagnos kopplad till C-peptidutsöndring

Denna studie bidrar till stärkt evidens för att betacellernas utsöndring av C-peptid fortgår i decennier efter diagnosen. Dessutom visade det sig att kvarvarande C-peptidutsöndring var förknippad med fördelaktiga metabola och kliniska utfall.

5 frågor: »Diagnosen är ganska ovanlig«

5 frågor till Anders Thorell

Anders Thorell, professor, överläkare vid Karolinska institutet och Ersta sjukhus, Stockholm, är en av författarna till en översikt om Barretts esofagus.

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Barretts esofagus innebär metaplastiskt körtelepitel proximalt om den gastroesofageala övergången med samtidig intestinal metaplasi. Artikeln ger en översikt över tillståndets diagnos, behandling och kontroll.

F-Hb-koncentration var kopplad till ökad mortalitetsrisk

F-Hb-koncentration var kopplad till ökad mortalitet i kroniska sjukdomar

Ökad mortalitetsrisk vid stigande FIT-värden sågs för respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer.

Hörselintervention kopplad till minskad kognitiv försämring hos vissa äldre

Hörselintervention tycks minska kognitiv nedgång hos vissa äldre

Hörselinterventionen minskade inte den 3-åriga kognitiva nedgången för hela kohorten i Achieve-studien, men kan vara effektiv för vissa äldre med ökad risk för kognitiv försämring.

Biomarkörer kunde kopplas till smärtsam diabetesneuropati

Biomarkörer kunde kopplas till smärtsam diabetesneuropati

I två biomarkörstudier inom ramen för ett internationellt samarbete publicerade i smärttidskriften Pain analyserades blodprov från patienter med smärtsam respektive icke-smärtsam diabetesneuropati.

Kodning av myokarditdiagnoser i Patientregistret har hög validitet

Kodning av myokarditdiagnoser i Patientregistret har hög validitet

Kodningen av diagnosen myokardit i Patientregistret har hög validitet, konstaterar Läkemedelsverket efter en journalgranskning av 342 fall, vilket har betydelse för att kunna kvantifiera eventuella samband mellan sars-cov-2-vaccination och risk för myokardit.

Viktiga kliniska prövningar hotade

Viktiga kliniska prövningar hotade

»... prövarinitierade kliniska prövningar har minskat med 25 procent under tio år.«

Att bli och förbli en bra kirurg

Att bli och förbli en bra kirurg

Att bli och förbli en bra kirurg, eller specialist i en annan opererande disciplin, kräver så mycket mer än att bara vara manuellt duktig. Men även dessa färdigheter går att lära sig, skriver Pelle Gustafson.

»ST-läkare har inte regelbundna möten med handledaren«

5 frågor till Margareta Berg

Margareta Berg, assisterande professor i ortopedisk kirurgi, Strömstad akademi, är en av författarna bakom en kartläggning av den kirurgiska träningen under ST.

1 2 3 420