Ögonbottenblödning vid våld mot huvudet på små barn

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.

Oklar nytta av upprepade arbets-EKG hos brandmän

Oklar nytta av arbets-EKG som rutinmässigt prov hos brandmän

Svenska brandmän tillhör en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population. Metoden för kardiell bedömning av brandmän behöver moderniseras.(1 kommentar)

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör enbart utföras av utbildad personal

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.

Antikroppstest bör relateras till både population och syfte

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse.

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceroperation

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceringrepp

Cirka en tredjedel av patienter som har opererats för kolorektalcancer rapporterar sänkt livskvalitet fem år efter operationen, trots att cancern är botad.

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.(2 kommentar)

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smittspridning

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smitta

Kunskapsläget gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar är fortfarande begränsat. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i smittspridningen av covid-19 är begränsad.(1 kommentar)

5 frågor: »Vad vi vet finns ingen forskning kring detta i Sverige «

5 frågor till Karolina af Edholm Arvidsson

Karolina af Edholm Arvidsson, ST-läkare, neurologi, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en översiktsartikel om ortostatisk tremor. Hon berättar att sjukdomen beskrevs först 1970 och inte tidigare har belysts i Läkartidningen.

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör inte göra rutinmässig off label-utvärdering

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Sjukvården har ett behov av en nationell process för värdering av off label-användning av vissa läkemedel. Läkemedelsverket borde kunna bidra med expertis.(1 kommentar)

Omställningen av vården har fungerat

Omställningen av vården har fungerat

»Det är något som alla som varit verksamma i detta ska ha en stor eloge för.«

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Hos 18 av 18 undersökta patienter med Alzheimers sjukdom hittades fynd av picornavirusantigen.

Tubargraviditet med foster i vecka 17

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.

Värderingssystem för EQ-5D-5L finns nu med svenska data

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi – ataluren förlängde gångförmåga

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Peroral provokation med acetylsalicylsyra efter reaktion mot naproxen är inte helt riskfri, och om stark indikation för NSAID-behandling föreligger kan det vara säkrare att överväga coxibprovokation. Om inte övervakad provokation med konstaterad tolerans mot acetylsalicylsyra genomförts bör journalen varningsmärkas även för acetylsalicylsyra.

Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom kan vara förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom är ett ovanligt tillstånd med lägesberoende shunt i hjärta eller lunga. Pulsoximetri i liggande och stående är en mycket enkel undersökning, och författarna föreslår att det utförs frikostigt vid anamnes på ortostatisk dyspné.

1 2 3 372