Viktigt att undvika stereotyp inställning

Viktigt att undvika stereotyp inställning

Detta temanummer belyser problem och risker som är förknippade med förskrivning av opio­ider. Det är viktigt att riskerna belyses, men det är också av vikt att påminna om att opioider har en central och självklar plats i vården.

Att navigera mellan opioidrädsla och opiocentrism i dagens vård

Att navigera mellan opioidrädsla och opiocentrism i dagens vård

Undvik stereotyp förskrivning med hjälp av grundlig smärtanalys och individualiserad analys av risk och nytta.

När bör beroendeframkallande läkemedel trappas ut – och hur?

När bör beroendeframkallande läkemedel trappas ut – och hur?

Det bästa sättet att minimera abstinensbesvären är att trappa ut läkemedlen, snarare än att bryta tvärt. Det saknas dock vetenskapligt underlag för exakta rekommendationer kring hur snabbt en nedtrappning bör ske. En längre nedtrappning, ibland över flera månaders tid, kan vara nödvändig av psykologiska skäl, i synnerhet för patienter som behandlats länge. Det viktiga är att ha en realistisk plan tillsammans med patienten. (1 kommentar)

6 frågor: Du är alltid behandlingsansvarig för det du förskriver

6 frågor till Karl-Fredrik Sjölund

Karl-Fredrik Sjölund, överläkare, hög­specia­liserad smärt­vård, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om förskrivningsmönster i temat om opioider.

Flera förskrivare av opioider var vanligt vid långvarig smärta

Läkarens behandlingsansvar vid opioidförskrivning kan förbättras

Vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta förskrevs bensodiazepiner endast av en vårdgivare, medan flera förskrivare av opioider var vanligt. Det visar data från Region Stockholm. (1 kommentar)

Dödliga överdoser skedde oftast utan annan person nära som kunde ingripa

Dödlig överdos skedde ofta utan person nära som kunde ingripa

Över 80 procent av dödliga överdoser i Skåne inträffade i privata bostäder, visar en registerstudie. Andra personer fanns närvarande vid drygt 40 procent av dödsfallen, men oftast i ett annat rum eller sovande. Kunskap om närvaron av vittnen är betydelsefull för hur naloxonprogram bör utformas.

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

»Men för denna … så betydelsefulla analys … krävs tid och kontinuitet …«

Mycket stora hälsovinster med att förhindra ungas tobaksdebut

Mycket stora hälsovinster med att förhindra ungas tobaksdebut

Nikotin, alkohol och opioider interagerar vid beroendeutveckling och avvänjning. Nikotin kan fungera som inkörsport till alkohol- och opioidberoende.

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

GFR estimeras genom kreatinin- eller cystatin C-baserade ekvationer. De kreatininbaserade, men inte de cystatin C-baserade, kräver rastermer. För att undvika rastermer rekommenderas nu internationellt användningen av cystatin C-baserade estimeringsekvationer.

Social tillhörighet betydelsefull för att livstillfredsställelse ska nås vid parkinson

Social tillhörighet viktig för livstillfredsställelse vid parkinson

Känsla av sammanhang, adaptation och social tillhörighet är viktiga komponenter för livstillfredsställelse hos personer med Parkinsons sjukdom. Personerna behöver, till följd av sjukdomens fortskridande karaktär, ett återkommande stöd för att förstå, acceptera, anpassa sig till och balansera den nya livssituationen. Det framgår av en ny avhandling.

Hur har omikron uppstått och varför sprider den sig så snabbt?

Hur har omikron uppstått och varför sprider den sig så snabbt?

Omikron har mer än 20 nya mutationer i spikgenens S1-domän. Många av dem ökar sannolikt förmågan att binda bättre till ACE-2-receptorn och undvika bindning av antikroppar inducerade av en tidigare infektion eller vaccination. Den snabba spridningen kan vara en kombination av virusets förmågor att replikera sig och att undvika preexisterande immunsvar.

Val av antiepileptika kopplades till mortalitet vid epilepsi efter stroke

Val av antiepileptika kopplat till dödlighet vid epilepsi efter stroke

Risk för död varierar med val av antiepileptisk behandling vid epilepsi efter stroke. Det visar en svensk registerbaserad observationsstudie. Resultaten stödjer aktuella expertrekommendationer att lamotrigin eller levetiracetam är lämpliga förstahandsval.

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

Effekten av FODMAP (fermenterbara kolhydrater) på IBS-symtom är betydligt lägre än vad som tidigare visats, enligt en svensk studie. Resultaten tyder dessutom på att gluten inte har någon effekt på IBS. (2 kommentarer)

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Minskningen av mortaliteten vid behandling med inhalationssteroider i kombination med långverkande bronkdilaterare vid KOL är i samma storleksordning som för farmakologisk behandling vid hyperlipidemi och hypertoni. (1 kommentar)

ABC om Addisons sjukdom

ABC om Addisons sjukdom

Addisons sjukdom, primär binjurebarkssvikt, är en ovanlig sjukdom som leder till brist på binjurebarkshormonerna kortisol, aldosteron och androgener. Symtomen kan vara lindriga till en början men är långsamt progredierande och om diagnos inte ställs kan patienten utveckla akut binjurebarkssvikt. (1 kommentar)

5 frågor: Långsamt progredierande sjukdom som kan bli livshotande

5 frågor till Margret J Einarsdottir

Margret J Einarsdottir, doktorand, ST-läkare är en av författarna bakom veckans ABC-artikel om Addisons sjukdom.

Hur får man någon att tänka om?

Hur får man någon att tänka om?

»I en polariserad debatt med högt tonläge är det extra viktigt att verka för öppna sinnen.«

Läge för en ny bedömning av screening för prostatacancer

Läge för att göra ny bedömning av screening för prostatacancer

På grund av risken för överdiagnostik har fördelarna med screening hittills inte ansetts överväga riskerna. STHLM-studierna visar att förbättrad riskprediktion med blodprov och MR minskar överdiagnostiken samtidigt som detektionen av signifikant cancer bibehålls.

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Utbildningssatsningar behövs för att en likvärdig utbildning ska uppnås i hela landet. Utbildningsansvariga vid Sveriges barnkliniker efterfrågar tydliga nationella riktlinjer, obligatoriska kurser och obligatorisk auskultation på barnahus och med barnskyddsteam.

Självförstärkande spiral av koagulopati och inflammation bakom svår covid-19

Spiral av inflammation och koagulopati bakom svår covid-19

Patofysiologin bakom svår covid-19 drivs mer av aktiverad inflammation och koagulation än av direkta viruseffekter. Mikrotrombotisering bedöms vara den viktigaste orsaken till död i covid-19. Störst nytta av immunmodulerande behandling vid svår covid-19 kan förväntas vid samtidigt avtagande virusinfektion och tilltagande inflammation.

1 2 3 398