Brist på organ är den viktigaste orsaken till att inte tillräckligt många transplantationer genomförs. Antalet donationer från avlidna per miljon invånare i Sverige är lägre än för flertalet andra länder i Europa. En orsak är allt bättre behandling av svåra skallskador och blödningar, en annan att cirka 40 procent av närstående säger nej till donation när den avlidnas inställning är okänd. Med ett litet antal donationer måste varje potentiell donator uppmärksammas, särskilt som en avliden patient kan ge organ till sju personer.
För att organdonation skall kunna realiseras krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. En sådan är att den avlidna är medicinskt lämplig som donator och att det finns mottagare för organen. En annan är att det finns möjligheter att vårda dem som kan och vill donera. Detta innebär intensivvård i organbevarande syfte. En tredje förutsättning är att den avlidna tidigare uttryckt sin vilja att donera eller att närstående inte utnyttjar sin legala vetorätt. (Transplantationslagen förutsätter att den avlidna var positiv, men om den avlidnas önskan är okänd kan närstående säga nej till donation.)
Staten har satsat 27 miljoner kronor på en kampanj för att få människor att registrera positiv inställning till organdonation, ett nationellt råd för organdonation har tillsatts och en författningsändring föranstaltar om donationsansvarig läkare på varje sjukhus. Intensivvårdsläkarnas erfarenheter och attityder till organdonation har dock inte belysts men är avgörande för förändringsansatser. Syftet med denna studie är att identifiera hinder för organdonation i intensivvården och skissera försök att överbrygga dessa.


Metod
Samtliga verksamma specialister i neurokirurgi (80 personer) och varannan specialist i anestesiologi (564 personer) i Läkarförbundets matrikel, totalt 644 personer, har kontaktats. En enkät med 30 frågor, baserad på fem frågor i Hospital Attitude Survey [1], en intervjustudie av närstående och intensivvårdsläkare [2] samt kliniska erfarenheter, sändes ut i april 2004 med två påminnelser. För varje inkommet svar utlovades en gåva till Läkare utan gränser på 30 kronor, vilket har verkställts.
Skillnaderna mellan grupperna har beräknats med (chi)2-analyser. För att minska risken för typ 1-fel har signifikansnivån satts till högst 1 procent, dvs P-värdet är ≤0,01. Endast skillnader på denna nivå redovisas. I de fall där skillnader föreligger mellan tex sjukhustyper och specialiteter presenteras gruppvärden, i andra fall totalvärden. En explorativ faktoranalys har gjorts för att uppskatta enkätens validitet.


Resultat
Totalt inkom 434 svar eller 67 procent; 69 procent av anestesiologerna och 54 procent av neurokirurgerna svarade. Det interna bortfallet (uteblivna svar på enskilda frågor) var lågt, med medianen 1,6 procent. Två frågor hade dock högt svarsbortfall och gällde hur ofta anhöriga känner till den avlidnas önskan angående organdonation (14 procent) samt hur ofta anhöriga säger nej om de inte känner till den avlidnas önskan (18 procent). Dessa frågor har uteslutits i fortsatta analyser och i resultatredovisningen. Faktoranalysen inkluderade 19 frågor. De som exkluderades hade högt internt bortfall eller lågt samband med övriga frågor. Fyra överordnade faktorer extraherades. Deras andel av variationen är ca 25 procent vardera. Dessa faktorer benämns 1) erfarenhet och säkerhet i det kliniska arbetet; 2) upplevelse av emotionell påfrestning; 3) förhållningssätt vid donationsförfrågan; 4) attityd till arbetet med potentiella donatorer.


Erfarenhet och säkerhet
Flertalet svarande är erfarna läkare. Neurokirurgerna har mest erfarenhet både av respiratorvård i de aktuella fallen och av förfrågan om organdonation. Oberoende av specialitet finns de mest erfarna läkarna på regionsjukhusen (Tabell I). Diagnostik av total hjärninfarkt anses i viss mån problematisk. Neurokirurgerna har större tilltro till den kliniska undersökningen än anestesiologerna. De som har mest erfarenhet av donatorvård litar oftare på klinisk diagnostik. De osäkra tycker oftare att donationsarbetet mest är betungande (Tabell II).


Upplevelse av emotionell påfrestning
91 procent uppfattar donationsverksamheten som belönande genom att dödsfallet leder till något positivt och genom att närstående tycks finna viss tröst i donationen (Tabell III). Knappt var tionde menar dock att donationsarbetet mest är betungande. Drygt en fjärdedel anser att det definitivt blir en belastning på anhöriga om donationsfrågan tas upp, och över hälften har avstått från att fråga i emotionellt laddade situationer. Drygt var åttonde anser att respiratorvård inte alltid kan ges utan lidande för patienten, men merparten menar att detta är möjligt. Två tredjedelar inväntar diagnostik av total hjärninfarkt hellre än avvecklar respiratorbehandlingen. De som avbryter behandlingen gör detta främst för att ingen patient skall ges utsiktslös behandling, i andra hand för att skona anhöriga från en utdragen process men också för att spara på begränsade intensivvårdsresurser.


Förfrågan om organdonation
49 procent anger att de förhåller sig neutrala vid förfrågan om donation, dvs de ger närstående information och överlåter därefter åt dessa att fatta beslut (Tabell IV). 38 procent har en pro-donationsansats, dvs de försöker genom samtalet skapa förutsättningar för att de närstående skall svara ja. De som har en pro-donationsansats tycker oftare att transplantationslagens förmodade samtycke har underlättat att ta upp frågan, upprepar oftare frågan om de får nej första gången, litar oftare på den kliniska diagnostiken och är oftare positiva till att själva donera organ än de neutrala. 78 procent upprepar sällan/aldrig frågan om de fått nej första gången. De som har mest erfarenhet upprepar frågan oftare än övriga. En tredjedel av läkarna har genomgått EDHEP (en utbildning att möta anhöriga i kris speciellt vid organdonation) [3] eller liknande utbildning. De som gjort detta upplever att donationsfrågan inte belastar anhöriga »mer än måttligt«. De har också större förtroende för den kliniska dödsdiagnostiken. Ytterst få säger nej till egen organdonation, men var femte vill göra undantag för vissa organ eller vävnader eller kan inte ta ställning.


Arbete med potentiella donatorer
Främst läkarna på regionsjukhusen har varit med om att resursbrist lett till att man inte identifierat möjliga donatorer, och det är också framför allt på dessa sjukhus man tror att fler IVA-platser kan ge visst tillskott av donatorer (Tabell V). Tre fjärdedelar anser att elektiv ventilation är etiskt godtagbart, och 90 procent sätter in medicinska åtgärder för att bibehålla organens viabilitet om det inte finns hopp för patienten.
Endast 14 procent vill låta specialiserad personal sköta hela donationsförfarandet; 80 procent anser att det är den avlidnas läkare som skall ta upp frågan. Det som skulle underlätta mest i donationsarbetet vore att alla registrerat sin uppfattning om donation och i andra hand att bli avlastad andra uppgifter när en donation aktualiseras.


Diskussion
Faktoranalysen visar att enkäten har hög validitet och mäter det vi avsåg att undersöka. Svarsfrekvensen på 67 procent är tillfredsställande. Av anestesiologerna svarade nästan 70 procent, medan neurokirurgernas svarsfrekvens, 54 procent, var signifikant lägre. Detta kräver viss försiktighet vid tolkningen av neurokirurgernas svar.
Eftersom antalet potentiella donatorer är litet måste omständigheterna vara desto gynnsammare för att så många donationer som möjligt skall kunna förverkligas. Enligt vår undersökning är förutsättningarna för organdonation bara delvis uppfyllda i intensivvården.
I det följande granskar vi var hindren finns och vad som kan göras. Den första förutsättningen, som nämns i inledningen och som kräver dialog med transplantationskoordinatorerna, är att den avlidna är medicinskt lämplig som organdonator och att det finns mottagare för organen. Detta ligger dock utanför vår undersökning.


Resursbrist och etiska spänningar
Den andra förutsättningen gäller möjligheten att vårda en donator, fastställa total hjärninfarkt och ge organbevarande vård. Resursbrist kan vara ett hinder, framför allt på vissa regionsjukhus, och man måste här prioritera intensivvårdsresurserna för patienter som kan tänkas överleva. Detta kan innebära att man avslutar respiratorbehandling innan patienten utvecklat total hjärninfarkt. De regionala skillnaderna i antalet IVA-platser är stora [4].
Att många avslutar behandlingen »i förtid« verkar vara ett minst lika stort hinder som platsbristen, och här anges utöver resurshushållning etiska motiv. Uppfattningen om etisk legitimitet i donationsarbetet varierar starkt, och ofullständig analys av förutsättningarna för den etiska bedömningen verkar vara ett väsentligt hinder för att organdonation skall komma till stånd. Var tionde läkare anser att donationsarbetet är enbart betungande, och etiska spänningar är uppenbarligen en viktig faktor i detta.
Till den etiska problematiken hör ifrågasättandet av elektiv ventilation liksom uppfattningen att ingen patient skall ges utsiktslös behandling eller vårdas som medel för någon annan. I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen görs en analys av argumenten för och emot icke-terapeutisk respiratorbehandling, där svårigheten att prognostisera och vikten av rådrum för anhöriga betonas. Läsaren hänvisas dit [5].


Problemet lidande
En näraliggande problematik är frågan om eventuellt lidande för patient och anhöriga. Åtgärder mot lidande hos patienter som är djupt medvetslösa följer samma principer oavsett om patienten vårdas i kurativt syfte eller i avvaktan på diagnostik för total hjärninfarkt. I bägge fallen finns behov av att göra neurologiska bedömningar, och bedömningen gäller främst val av metod för lindringen och inte huruvida sådan skall ges.
Att anhöriga lider av en längre dödsprocess stämmer endast i extremfallen. Ofta är det tvärtom positivt att familjen gradvis får förbereda sig för dödsfallet. Frågan om organdonation kan behöva övervägas under en längre tid för att familjen skall fatta ett grundat beslut och bör introduceras redan när det står klart att patienten kommer att avlida. För detta finns inga formella hinder. Anhöriga har stor förståelse och acceptans för donationsfrågan även om inte alla svarar ja, och många vill ha tidig information om att ämnet kommer upp [2]. Andra studier visar att den långsiktiga sorgbearbetningen inte påverkas av om donationsfrågan väckts eller inte. Snarare är det omhändertagandet av familjen på avdelningen som är det väsentliga för framtida välbefinnande [6, 7]. Drygt två tredjedelar av läkarna menar att donationen faktiskt kan vara en tröst för familjen.


Dödsdiagnostiken ifrågasätts
Ifrågasättandet av den kliniska dödsdiagnostiken är ytterligare ett hinder, speciellt då allt färre sjukhus kan genomföra angiografi. Detta gäller speciellt mindre sjukhus. Där finns också de mindre erfarna läkarna, som oftare känner behov av att bekräfta den kliniska diagnostiken med angiografi. Detta kan bottna i en osäkerhet i att endast använda sig själv som instrument i en tvetydig situation och kan antas påverka hur man handlar inför en potentiell donation. Många anestesiologer är relativt oerfarna vad gäller att vårda de aktuella patienterna och framför allt vad gäller att medverka i förfrågningarna, vilket kan leda till färre positiva svar [8].


Neutrala läkare ett hinder
Den tredje förutsättningen gäller närståendes svar på donationsfrågan. I en intervjustudie visas att endast anhöriga där läkaren hade en pro-donationsansats gav tillstånd till donation, dvs de utnyttjade inte sin vetorätt om de inte kände till den avlidnas önskan. Det räckte inte att vara neutral [2]. Siminoff och medförfattare redovisar liknande fynd [9]. Endast 38 procent av läkarna i vår studie sade sig ha en pro-donationsansats när de tog upp frågan.
De neutrala läkarna var mera tveksamma till att själva donera organ än de som hade en pro-donationsansats. Det är naturligtvis svårare att efterfråga något man själv är tveksam till att ge. Transplantationslagens »förmodade samtycke« upplevdes inte som ett stöd för ett aktivt förhållningssätt eller användes som vägledning av de anhöriga som hade att ta ställning.
En läkare med positiv attityd och som upplever Transplantationslagen som ett stöd antas ha lättare att närma sig anhöriga i ett samtal om donation utan att behöva gardera sig. Detta ger familjen möjlighet att avdramatisera sina farhågor och minskar risken för ett förhastat nej. Mot denna bakgrund framstår läkare med neutral ansats som ett hinder för organdonation.


Vårt förslag till handlingsplan
Vår undersökning visar att det är förhållningssätt vid donationsförfrågan, etisk problematik, varierande kompetens samt resursbrist som utgör hinder för organdonation på intensivvårdsavdelningarna. Dessa resultat kan användas som verktyg vid analys av den lokala verksamheten och på nationell nivå. Vi försöker här nedan skissera hur dessa hinder skulle kunna mötas.
Varje organdonationstillfälle bör ses som ett inlärningstillfälle för den enskilda läkaren. Reflektion över den egna insatsen, hur kontakten med anhöriga utvecklades och vad som var bra respektive dåligt ger möjlighet till förbättring av förhållningssättet. Denna reflektion eller analys kan göras på egen hand/tillsammans med kolleger/med en konsult.
Läkare som inte utvecklar en pro-donationsinriktning bör kunna få överlåta donationsfrågan. Det är möjligt att de läkare som tar upp frågan under anspänning och får många nej-svar skulle uppleva lättnad om någon annan tog över. I sådana fall är det viktigt att läkare och anhöriga får tillfälle till en god avslutning av sin relation.
De etiska frågorna bör analyseras utifrån sina medicinska och psykologiska förutsättningar. I diskussionsavsnittet belyste vi några av dessa. Enligt denna analys är de medicinsk-etiska portalprinciperna om att inte skada och att göra gott inte i konflikt med vården av en potentiell donator, och de närståendes situation behöver inte förvärras av donationsvillkoren.
Varje fall av konflikt mellan vård av en potentiell donator och en annan patient i behov av intensivvård måste dokumenteras, sammanställas och rapporteras till sjukhusledningen. Intensivvårdsavdelningarnas organisation skall innefatta en handlingsplan för tillfällig resursförstärkning. Donation ställer stora krav på sjukhusens organisation, och redovisning av donationsverksamhet är ett kvalitetsmått, som varje intensivvårdsavdelning bör analysera.
Omhändertagande av donator och närstående skall ges tillräcklig tid genom att ansvarig intensivvårdsläkare frigörs; i andra hand skall specialiserad extrapersonal sättas in.
Förbättrad utbildning i diagnostik av total hjärninfarkt bör ges. Kurser i sådan diagnostik bedrivs internationellt och bör få en svensk motsvarighet. Sådan utbildning bör vara obligatorisk i specialistutbildningen. Krav på att sjukhuset har en dokumenterad, tillgänglig kompetens måste ställas på sjukhusledningarna. Alla akutsjukhus skall ha resurser för angiografi eller plan för hur angiografi skall kunna genomföras.
Dessutom: Ansträngningarna att få allmänheten att ta ställning bör fortsätta. Att den avlidnas inställning till donation är känd anser intensivvårdsläkarna vara den enskilda faktor som mest underlättar arbetet med organdonation.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Är tabellen svårläst hänvisar vi till nedladdningsbar pdf (högst upp på denna sida).